16195. lajstromszámú szabadalom • Acetylénlámpás

Megjelent 181)9. évi október lió 31-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16195. szám. 11/d. OSZTÁLY Acetylénlánipa. VAN PRAAG DÁVID JÁNOS MÉRNÖK ÉS HARKER FRIGYES VILMOS MAGÁNZÓ LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 május hó 31-ike. Elsőbbsége 1899 márczius 22 tői kezdődik. A jelen találmány tárgyát oly acetylén­lámpa képezi, mely különösen a víztartány­nak és karbidtartánynak cz§Is_eiű kölcsönös elrendezése által tűnik ki az eddigi hasonló szerkezetekkel szemben. Oly acetylénlámpáknál, melyeknek fej­lesztő készüléke azon ismeretes elv alapján működik, mely szerint a vizet adagoljuk a karbidra, azon ugyancsak ismeretes, fontos hátrány meiült föl, hogy a gázfejlődést nem lehetett a kivánt pillanatban megkezdetni, tekintettel arra, hogy a víznek bizonyos időre volt szüksége, hogy áthatoljon az előbbi fejlődés folyamán képződött mészré­tegen és így fölbontatlan karbidhoz jusson. Legsúlyosabban volt érezhető ezen hátrány asztali lámpáknál, melyektől tudvalevőleg megkívánjuk, hogy minden pillanatban mű­ködésre készen álljanak. A jelen találmány már most főleg ezen hátrány kiküszöbölését czélozza. A találmány tárgyát képező lámpa a mel­lékelt rajzokon néhány foganatosítási alak­jában van bemutatva. Az 1. ábra egy asztali lámpának függélyes metszete. A 2. ábra a találmánynak egyik jellemző­jét képező karbidtartánynak szintén függé­lyes metszete. • A 3. ábra ugyanannak vízszintes metszete. A 4. ábra a találmány tárgyának kerék­párlám^a g.vanánt való foganatosítását mu­tatja be. Az 5. ábra egy bányalámpának függélyes metszete. A 6. ábra az 1. ábrában föltüntetett lámpa egy módosított alakjának függélyes met­szete. A mint ezen ábrákból látható, az (Al) víz­tartány a lámpa rendeltetésének megfelelő, többé-kevésbé díszes (Cl) köpenynek fölső részében van elrendezve és a víz a (Bl) csövön és (Fl) szabályozószelepen át jut az (N2) szájrészbe, melyből a (Cl) burkolat alsó részében elrendezett (TI) karbidtar­! tányban tartalmazott karbidra csöpög. Az | (N2) csőszáj a víznek egyenletes lefolyását, i de egyszersmind ezen csőszájnak alapos tisz­, togatását is lehetővé tevő (W) sodronnyal I van ellátva. A gáz a (Jl) csappal ellátott (II) csövön át áramlik a (Pl) lángzóba. A víz lefolyá­sát szabályozó (Fl) szelep és (Jl) csap ugyanazon száron van alkalmazva, úgy hogy azok egyidejűleg záratnak és nyittatnak. A karbidtartány (2. és 3. ábrák) a lyu­kasztott (Kl) födővel' bíró, többnyire hen­geres (TI) dobozból áll, melynek fölső része

Next

/
Thumbnails
Contents