15931. lajstromszámú szabadalom • Gyors kifogó készülék

Me&jelent 18!)í). évi október hó í-én. MAGY. «» lvIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15981. szám. XXI< 1. OSZTÁLY. Gyors kifogó-készülék. WALDNER MÁRK KOCSIGYÁRTÓ GYÖNGYÖSÖN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 április hó 24-ike. A jelen találmány tárgyát képező készülék a kocsi elé fngott lovak megbokrosodásából eredhető balesetek elkerülését czélozza, a mennyiben lehetővé teszi, hogy a megvadult lovak egy az ülés mögött, úgy a kocsis, mint a kocsiban ülők által könnyen hozzá­férhető helyen alkalmazott emeltyű meg­rántása által az úgynevezett istrángok és nyaklószíjak lehullása után a kocsitól köny­nyen és gyorsan eloldassanak. A mellékelt rajz e készüléket többféle alkalmazásában mutatja be; és pedig : 1. ábra a készülékkel fölszerelt kocsi mellső részének oldalnézete, illetőleg hossz­metszete. 2. ábra ugyanannak fölülnézete a kocsi­szekrény eltávolítása után. 3. ábra keresztmetszete. 4. ábra a kocsialj elülnézete. 5. ábra a négy ló befogásához szükséges úgynevezett kisefa fölülnézete. 6. ábra ugyanennek oldalnézete. 7. ábra a találmánybeli kifogókészülék ama kiviteli alakjával ellátott kocsialj elöl­nézete, mely lehetővé teszi, hogy a kocsiba fogott két lő külön-külön, egymástól függet­lenül is eloldható legyen. 8. ábra ugyancsak fölülnézete, végre 9. ábra az egylovas kocsi egy részletének fölülnézete. A készülék lényegében egy a szokásos rugótartó (a) keret végeire erősített (b) hüve­lyekben forgathatóan elrendezett és a hám­fák fölvételére szolgáló úgynevezett (c)fer­héczből, az erre függélyes csapok körül elforgathatóan erősített, a szokásostól el­térő szerkezetű (d) hámfákból és a lovak kiakasztására szolgáló emeltyűszerkezet­ből áll. Hogy a kocsiban ülők által is könnyen hozzáférhető legyen, a kocsisülés mögött a kocsi közepén vagy oldalán egy (e) kétkarú emeltyű van elrendezve, mely a kocsiszek­rény (f) lábdeszkájához erősített (fl) sarnir ban forgatható. Ezen (e) emeltyű rövidebb karja egy függélyes (g) csaphoz van csuk­lósan erősítve, mely csap a kocsi forgó zsámolyán hatol át s így egyszersmind for­gási tengely gyanánt szolgál. E (g) csap egy a forgózsámoly alsó részébe dugott (h) rúdon megy keresztül, mely rúdnak másik vége a hossztengelye elforgathatóan elren­dezett (c) ferhécz alsó (cl) nyúlványához csuklósan van erősítve. A (c) ferhéczliez függélyes csapok körül elforgathatóan erősített (d) hámfák fölhasí­tott és szétálló végű, rugalmas csapszögek­kel vannak ellátva, melyekre a lovak is­trángja erősíttetik. A hámfák tehát a ren­destől eltérőleg e szerkezetnél lefelé van-

Next

/
Thumbnails
Contents