15906. lajstromszámú szabadalom • Oldalról kezelhető vasúti kocsikapcsoló

Megjelent J8Í)0. évi október lió 2-án. MAGY. A Kia SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 15906. szám. V/b. OSZTÁLY­Oldalról kezelhető vasúti kocsikapcsoló. BANDEL SAMU KERESKEDŐ KÖNIGSHÜTTEBEN. Pótszabadalom a 13495. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1898 november hó 27-ike. A mellékelt rajzon feltüntetett oldalról kezelhető vasúti kikapcsoló a 13495. számú szabadalom tárgyának módosítását illetőleg tökéletesítését czélozza, oly módon, hogy annak előnyeit megtartva, időközben föl­merült hátrányait kiküszöböli. Ezen kapcsoló kezelése a képzelhető legegyszerűbb. A be­kapcsolás önműködőlég történik, A kikap­csolás pedig oldalról eszközölhető. A kap­csolási részek a gyakorlati szempont minden követelményének megfelelő biztonsággal kapcsolódnak egymásba anélkül, hogy a ré­szek menet alatt egymásból kikapcsolód­nának. Jelen kapcsolószerkezetnek a régi hasonló szerkezetek fölött első sorban az az előnye, hogy rendkívül hajlékony, úgy hogy a kocsiknak nagyobb kanyarulatokban egymással szemben elfoglalt állásához al­kalmazkodhatik, valamint kocsiról-kocsira teljesen szabad erőátvitelt enged meg akkor is, midőn a vonat a lejtős vagy vízszintes pályából egy rövid és meredek emelkedésbe megy át, midőn tehát az egés»z vonat né­mely körülmények között egészen láthatólag egy függélyes síkba eső görbe vonalat al­kot. A horgoknak és kapcsoknak úgy füg­gélyes, mint vízszintes irányban való rend­kívüli mozgékonysága képezi jelen kapcsoló­nak a gyakorlatra nézve legértékesebb tulajdonságát. Mellékelt rajzon: 1. ábra a kapcsoló bekapcsolt helyzetében és személykocsira alkalmazva van feltün­tetve ; 2. ábra az 1. ábra oldalnézete ; 3. ábra a kapcsoló egyik felét mutatja, még pedig teherkocsira alkalmazva; 4. ábra egy részletet ábrázol; A kapcsoló egy golyós csuklóval ellátott és a rugalmas (x) támasz által tartott (c) kapocsból, valamint egy ékalakú fejjel el­látott és egyenesben vezetett (a) horogból áll. mely horog a bekapcsoláskor előbb a kapcsot oldalt elhajlítja, mire ez az ütkö­zők (lökhárítók) találkozásakor beugrik az (a) horogba. A vonóhorgot úgy személy-, mint tehervonatoknál egy rúgó tartja, mely a vonat elindulásakor megfeszül. Ugyanez történik a kikapcsolásnál is, a mennyiben a kapocs meghúzott kapcsolónál némi, bár igen csekély, előre való mozgást végezni kénytelen. Az (f) rúgó összenyomása követ­keztében a vonat elindulásakor a lökhárítók is eltávolodnak egymástól. Ha azt akarjuk elérni, hogy a lökhárítók amint az személy­vonatoknál elő van írva, állandóan érintke­zésben maradjanak egymással, akkor a vonó­horgot rögzítjük úgy, hogy a megindításkor nem végezhet előre való mozgást. A (b) horog, amint az az 1. ábrán látható, az (a)

Next

/
Thumbnails
Contents