15899. lajstromszámú szabadalom • Acetyléngáz-fejlesztő

Megjelent 1899. évi október lió 2-án. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15899. szám, II/©- OSZTÁLY. Acetyléngázfejlesztő. TSCHÖPE FÉLIX MÉRNÖK LIPCSE-VOLKSMARKSDORFBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 márczius hó 9-ike. Jelen találmány tárgyát több, egymás­után kapcsolható karbidtartállyal bíró ace­tylén-gázfejlesztő képezi, melynél a karbid­tartályok egy közös víztartállyal akként van­nak elzárhatóan összekötve, hogy ha egy karbidtartály a gazométer-harang által mű­időszakosan egész töme­ködtetett kapcsoló segélyével bekapcsoltatik, akkor a karbid gében vízzel áztattatik. Ez által úgy a tápvíz, mint a keletkező gázok fölmelegedését elkerüljük, sőt az által, hogy a gázok a gázométer vízoszlopán kény­telenek átvonulni, hatásos tisztítást és le­hűlést érünk el. A vízbevezetőcső a karbid­tartályba behelyezett szitafenékig hosszab­bíttatik meg, melyen a karbid elhelyeztetik A karbid bomlása folytán keletkező mész­iszap a szita nyílásain lesülyed és alatta összegyűl, úgy hogy a karbiddarabok az iszaptól mentek, lehetővé válik. A mellékelt rajz szüléket tüntet föl: 1. ábra függélyes hosszmetszetben, 2. ábra függélyes keresztmetszetben. (1) gazométer tetszőleges berendezéssel bír és az ismert módon víztartállyá képez­tetik ki. A gazométer (2) mozgatható ha­ranggal van fölszerelve, melybe (3) elvezető mi által a teljes bomlás példaképen egy ily ké-és a tápvíz bevezetésére (4) bevezetőcső torkol. (1) gyűjtőtartállyal (5) kurta eső út­ján (6) cső van összekapcsolva, melyhez a (8) karbidtartályhoz vezető (7) csövek csat­lakoznak, melyeknek mindegyike egy-egy (9) csappal elzárható (1. ábra). A (9) csapok mindegyike (11) orral ellátott (10) súlyemel­tyűvel van ellátva, mely orr a (15) záró­emeltyűk (12) kilincseivel működik össze (2. ábra). Az üzem megkezdése előtt az összes (10) súlyemeltyűk (12) kilincsek által fölemelt helyzetben rögzíttetnek, minek folytán a (9) csapok elzáratnak. (13) záróemeltyűk sza­bad végei a (14) szabad tengelyen súrlód­nak, melyen (15) bütykök akként vannak elrendezve, hogy egy-egy (15) bütyök egy­egy (15) emeltyűvel együtt működik. A (14) tengely minden fordulata alkalmá­val a (15) bütykök a megfelelő (13) emel­tyűkre ütnek és előidézik, hogy a (10) emel­tyűk időszakosan szabaddá tétetnek és a (9) csapok nyittatnak. A (14) tengely moz­gatása a (16) kapcsolókerék segítségével történik, mely (17) kapcsolórúddal van kap­csolatban, mely utóbbi a (2) harang sülye­désénél (16) toldat által lenyomatik. Az első karbidtartály vízbevezetőcsapját az üzem megindításakor kézzel nyitjuk ki,

Next

/
Thumbnails
Contents