15899. lajstromszámú szabadalom • Acetyléngáz-fejlesztő

a többi tartály csapja (12 14 15 16 17 18) kapcsolószerkezet segítségével a (2) gazo­méter-harangnak egy karbidtartály kimerü lés folytán bekövetkező süllyedése által ön­működően nyittatik. A (15) bütyköknek lép­csőzetes elrendezése folytán, mindig csak egy csap nyittatik. (8) karbidtartály légmentesen záró (19) födelén (7) vízbevezető csövek vannak tömö­ren átvezetve és czélszerüen áttört henge­res toldataikkal a szitafenékig érnek, melyre a karbid helyeztetik. A (9) csapok egyiké­nek kinyitása alkalmával a (7) csövön ke­resztül a (8) karbidtartályba elegendő víz folyik arra, hogy az edény egész tartalmát átitassa. A keletkező acetyléngáz a (7) csö­vön emelkedik föl, (6) és (5) csövekben lévő vizén át és az (1) gázgyűjtő-tartályon öm­lik át. mire a (3) csövön át használati helyére vezettetik. Ezen úton a gáz tetemesen le­hűl és megtisztul, a tápvíznek a bomlási helyen való fölmelegedése pedig elkerülte­tik, mert esetleges fölmelegedés alkalmával áramlat és ez által friss hideg víz bétódu­lása állana be. A karbid szétbomlásánál keletkező mész­iszap (21) szitafenék alatt gyűl össze, mi által a karbiddaraboknak iszap által való bevonása meggátoltatik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Acetyién gázfejlesztő több, egymás után bekapcsolható karbidtartállyal, jellemezve az által, hogy (8) karbidedények összes (7) vízvezető csövei az (1) víztartállyal összekötött (6) közös csőhöz vannak kap­csolva, azon czélból, hogy egy karbid­edény bekapcsolása esetén a karbidhoz elegendő vízmennyiség áramolhassék, a mi a tápvíz és a keletkező gáz fölmelege­dését meggátolja. 2. Acetylén-gázfejlesztő 1. igény szerint, jellemezve az által, hogy (8) karbidtar­tály (7) vízbevezető csövei meghosszabbít­tatnak a karbidtartályban elhelyezett (21) szitafenékig, mely a karbid fölvételére szolgál, azon czélból, hogy a karbid bom­lásánál keletkező mésziszap a szitafenék alatt külön válhasson és ez által a még fölbontatlan karbidrészecskéknek ínész iszappal való bevonása elkerültessék. ,2 rajzlap melléklettel.) pallas kkszvknytársasáo nyomdája budapestbn

Next

/
Thumbnails
Contents