15805. lajstromszámú szabadalom • Berendezés járműveknek két különböző nyomtávolságú sínpályán való alkalmazására

Megjelent 18í)í>. évi szeptember lió 27-én. SZABAD ALMI LEÍRÁS 15805, szára, v/b. OSZTÁLY. Berendezés jármüveknek két különböző nyomtávolságú sínpályán való alkalmazására. SCHARBLRGI BKDEUS GUSZTÁV FŐSZOLGABÍRÓ ŰJLGYHÁZÁN. Pótszabadalom a 7801. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1898 augusztus hó 6-ika. A 7801. számú szabadalom tárgyát oly berendezés képezi, mely lehetővé teszi jár­műveknek két különböző nyomtávolságú sínpályán való alkalmazását. Ezen szaba­dalom szerint minden kocsitengely két pár kereket hord, melyek közül az egyik pl. a normális, a másik periig a keskenyebb nyom­távolságú sínpályának felel meg. Mivel azonban ezen berendezésnél a kes­kenyebb nyomtávolságú sínpályáknak ke­resztezéseinél és váltóinál a külső, széle­sebi) nyomtávolságú kerekek haladási iránya a keresztezett sínpárt, illetőleg a fővágány sínpárját egyes pontokban metszi és a külső kerekek nagyobb átmérőjüknél fogva lejebb nyúlnak, mint a belsők, az összes kereszte­zéseket és váltókat, nehogy a külső kerekek a sínekbe ütközzenek, a szélesebb nyomtá­volsággal kellett foganatosítani. Ebből ki­folyólag keresztezéseknél és váltóknál az egész pályatestet természetesen lejebb kel­lett fektetni, hogy a járművek külső kere­keiken futhassanak. A jelen találmány tárgyát most már a 7801. számú szabadalomban védett beren­dezésnek oly módosítása képezi, melynek segélyével a keskeny nyomtávolságú sín­pályák váltóinak és keresztezéseinek na­gyobb nyomtávolságban való foganatosítását és a pályatestnek ily pontokon való sülyesz­tését elkerülhetjük. Ezt a jelen szabadalom szerint az által érjük el, hogy a keresztezett síneknek azon részeit, melyek fölött a külső, nagyobb nyomtávolságú kerekeknek el kell halad­niok, elállíthatóan rendezzük el, úgy hogy valahányszor a járművet a váltón vagy a keresztezésen át kell bocsátani, az elállított sínrészek a külső kerekek számára átbo­csátó hézagot hagyjanak szabadon. Ezen berendezésnek egy foganatosítási alakja a mellékelt rajzban példaképen egy váltón van bemutatva. Az (A) fővágány és a (B) mellékvágány a szokásos szerkezetű (V) váltónyelvek segélyével záratnak és nyittatnak és keskeny nyomtávolsággal vannak foganatosítva. A vonalkázottan raj­zolt (Al A2 Bl B2) vonalak a külső, szélesebb nyomtávolságú kerekek által meg tett utakat jelzik, melyek közül (A2) a mellékvágányt és (Bl) a fővágányt két-két pontban metszi. Ezen metszési pontok he­lyén, a síneket megszakítva, az elállítható (al a2) és (bl b2) sínrészeket rendezzük el, melyek (cl c2) és (dl d2) forgási csali­jaik körül akként lendíthetők el, hogy a külső kerekek átbocsátására megfelelő nagyságú hézagokat hagynak szabadon.

Next

/
Thumbnails
Contents