15774. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mély vizekben haladó, közutakat és vasutakat összekötő alagutak építésére

Megjelent 1899. évi szeptember lió 25-en. MAGY. g|jj KIR. SZABADALMI f§|a HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 15774. szára. XV/e. OSZTÁLY. Eljárás mély vizekben haladó közutakat és vasutakat összekötő alagutak építésére. PAULITSCHKY KÁROLY MÉRNÖK ÉS PAULITSCHKY RÓZA BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 november hó 26-ika. Jelen találmány víz alatt haladó alagutak építésére vonatkozik s lényegében abban áll, hogy egy csőből előállított alagút számára a víz fenekén erős töltés huzatik és pedig oly mélységben, hogy a reá építendő alagút fölött a hajók közlekedhessenek. A jelen eljárás szerint előállított közúti és vasúti összeköttetéseknek mindazon elő­nyük megvan, a melyek ilyen összekötte­téseknél megkívántatnak, és pedig: 1. az alagút nem egészen ismeretlen, hanem méreteiben meghatározható alapon nyugszik ; 2. az alagút építése előre kiszámítható tervek szerint történik ; 3. a víz fölszíne alatt jó mélyen van vezetve, tökéletesen vízmentesen elzárva; a közlekedés teljesen biztosítva van és a hajózás sem veszélyeztetve, sem akadályozva nincs; 4. szellőztetése és szárazon tartása könnyen eszközölhető s a jó karban tartása is csekély költséggel jár. Ez eljárás lényegében abban áll, hogy az alagút egyes részei a szabad levegőn vasgyűrűkből vízmentesen állíttat­nak össze s ezeknek nyílásai a belülről kivehető lemezek segélyével vízmentesen elzáratnak. Az alagútnak így előállított részei, melyek csekély fajsúlyuk következtében a vízben úsznak, vagy a víz szilién, vagy a víz alatt nagyobb részekké összekapcsoltat­nak s a fenéken már előkészített kőtöltésre vagy betonozott alapra sülyesztetnek s az­után az egyes hosszabb részek a víz alatt tömítve összekapcsoltatnak. Ezen víz alatti összekapcsolás könnyen eszközölhető, mert az egyes alagútrészek tetszés szerinti ideig úszó helyzetben tarthatók és így hajókból lánczokkal s esetleg búvárok segítségével a pontos helyre és irányba helyezhetők. Ha az alagútnak egy nagyobb része a töltésen a meghatározott vízmagasságban elhelyez­tetett és megerősíttetett, először az egyes rövidebb alagútrészek között lévő választó­falak eltávolíttatnak és belül a vasalagút vízmentes kőanyaggal vagy más alkalmas anyaggal kifalaztatik. A következőkben az eljárás van ismertetve s a mellékelt rajzok annak magyarázatára szolgálnak, és pedig: Az 1. ábra a folyónak vagy tengerszoros­nak keresztmetszete és a víz alatt lévő töltésnek és alagútnak hosszmetszete; 2. ábra az 1. ábrának az (x y) vonal irányában való metszete; 3. ábra fölűlnézete; 4., 5., 6., 7. és 8. ábra keresztmetszete,

Next

/
Thumbnails
Contents