15766. lajstromszámú szabadalom • Alváz villamos járművek számára

Megjelent 1<8Í>Í). évi szeptember hó 25-én. MAGY. gfo KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 15766. szám. V/e;- OSZTÁLY. Alváz villamos jármüvek számára. BUDAPESTI KÖZÜTI VASPÁLYA-TÁRSASÁG CZÉG ÉS STELLER ANTAL FŐMÉRNÖK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 márczius hó 17-ike. A villamos járművek eddig szokásos al­vázának szerkezete sok tekintetben nem felel meg rendeltetésének, különösen érez­hetők voltak azon hátrányok, melyek a tengelyeknek a járművek alvázához viszo­nyított relatív mozdulatlanságából eredtek, a mennyiben főleg a közúti pályákon szo­kásos kisebb sugarú kanyarulatok biztos befutása czéljából a jármű tengelyeit egy­máshoz igen közel kellett elrendeznünk. Ezen föltétel teljesítése a járművek moz­gásának szabályos voltára igen káros be­hatással volt, mert, mihelyt a járművet na­gyobb forgalmú vonalak számára a rendes­nél kissé nagyobb méretekben építettük, a jármű nyugtalanul járt. A járműnek a ten­gelyeken ily esetben jóval túlnyúló szek­rénye ugyanis himbáló mozgásba jött, a mi n,em csak az utazó közönségre volt igen kellemetlen, hanem a jármüvet is idő előtt megrongálta, a mennyiben a szerkezeti ré­szekben igen káros rázkódtatásokat idézett elő, sőt a kisiklások veszélyét ís nagyban fokozta. Ezen hátrányt megszüntetendő, már szá­mos kísérletet és javaslatot tettek, melyek azonban szintén nem váltak be. így négy tengelyű forgó alvázzal bíró jármüvek ho- | zattak forgalomba, melyek azonban ismét azon hátránnyal bírtak, hogy a szekrény padlója a forgó alváz elrendezése folytán igen magasra kerül a sín fölé, a mi közvet­lenül a jármű férő terének csökkentésével járt. Ezenkívül ezen járműveknél, mivel csak két tengely volt hajtva, a jármű sú­lyának csak egy része járult hozzá az adhaesióhoz, úgy hogy a kerekek nedves, fagyos időben vagy nagyobb emelkedésű vonalakon a síneken csúsztak. Ezenkívül még az ily szerkezetű járművek igen súlyo­sak is voltak és sok áramot fogyasztottak. Mindeme hátrányok elkerülése képezi a jelen találmány czélját, melyet az által érünk el, hogy a járművek szekrényét egy vagy több szabadon beálló tengellyel és ezeknek egyrészt a motorokhoz, másrészt a jármű szekrényéhez való megerősítésére szolgáló specziális szerkezettel bíró alváz­zal látjuk el. Ezen szabadon beálló tengelyeket a mo­tortól vagy közvetlenül vagy áttétel segé­lyével hajtjuk. A tengely haladó mozgását a jármű szekrényére egyúttal a mótor fel­függesztésére, illetve ennek a tengelyhez való erősítésére szolgáló szerkezet segélyé­vel visszük át, mely a tengely szabad be-

Next

/
Thumbnails
Contents