15714. lajstromszámú szabadalom • Újítások czentrifugális szívó- vagy nyomószivattyúkon

Megjelent 1<Sí)í). évi szeptember lió 2<)-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15714. szám. XXI/c. OSZTÁLY. Újítások czentrifugális szívó vagy nyomó szivattyúkon. DAVIDSON SÁMUEL CLELAND KERESKEDŐ BELFASTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 április hó 6-ika A jelen találmány tárgyát újítások képe­zik oly szívó vagy nyomó szivattyúkon, me­lyeknél a szivattyúzandó folyadék illetőleg levegő a szivattyú tengelye irányában áram­lik be és kerülete mentén áramlik ki; ezen újítások különösen oly szivattyúkra vonat­koznak, melyeknél a szárnyaknak vagy la­pátoknak axiális mérete vagyis hossza sok­kal nagyobb, mint azoknak radiális mérete vagyis mélysége és melyeknél a bebocsátó nyílásnak átmérője egyenlő vagy közel egyenlő a lapátkerék külső kerületének át­mérőjével. A találmány tárgyát képező újítások ily szivattyúk hatásfokának fokozását az által czélozzák, hogy a szállítandó folyadék a szárnyak szélén való periferikus kiáramol­tatása után akként vezettetik, hogy az ör­vényképződés megakadályoztatik; ezen újí­tások továbbá a szárnykeréknek a szállítandó folyadék átömlósével szemben lehetőleg csekély ellenállást támasztó pontos körmoz­gását és a szivattyútengelynek oly ágya­zását czélozzák, hogy a csapágyállvány ezen tengelyt teljesen és biztosan hordja, anél­kül, hogy ezen állványnak oly nehéznek kellene lennie, mint az eddigi szivattyúknál, melyek ugyanily hosszú tengellyel bírnak, illetőleg melyeknél a csapágyak ugyanily távolságban vannak egymástól; a jelen ta­lálmány szerint továbbá a szivattyúköpenyt egy darabban készítjük. Ezekhez képest a jelen találmány szerint: 1. A szivattyú körül egy gyűjtőkamrát rendezünk el, melyben a szárnyak közötti közökből kiáramló folyadék konczentráltatik vagy összegyűjtetik és azután vagy egy spirálisalakú köpenybe vagy közvetlenül az illető gyűjtőhelyre szállíttatik. 2. A szivattyút később leírandó módon feszítő rudak segélyével egy állványba vagy keretbe ágyazzuk. 3. A szivattyú szárnyait hordó korongnak agya vagy középső része és a szabad szárny­végeket egymással összekötő abroncs vagy koszorú között feszítő rudakat rendezünk el. 4. A szivattyúköpenyt egy darabban ké­szítjük és mindegyik oldalán egy-egy kon­czentrikus köralakú nyílással látjuk el, mely nyílások egymással egyenlő átmérőjűek. Ezen nyílások egyike (vagy esetleg mind­kettő) a szivattyúzandó folyadékot a szivattyú bebocsátó nyílásához vezetik; mindkét nyí­lás oly nagy, hogy rajtuk a szárnykereket betehetjük és kivehetjük. A találmány tárgyát képező szívó vagy nyomó szivattyú a mellékelt rajzokban né­hány foganatosítási alakjában van bemutatva.

Next

/
Thumbnails
Contents