15684. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék aczetátok elbontására

Megjelent 1899. évi szeptember lió 19-én. MAGY. A KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 156B4. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás és készülék acetatok elbontására. A CTIENGESELLSCH A FT FÜR TREBER-TROCKNUNG CZÉG CASSELBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 január hó 30-ika. Eme találmány tárgya acetátok, főleg eczetsavas mész elbontására szolgáló eljárás és készülék, melynek segélyével a jelzett anyagból eczetsav, illetőleg aceton állít­ható elő. Az eczetsavat az acetátokból régebben sósav segélyével választották le. Újabb idő­ben erre a czélra kénsavat használnak, me­lyet az edényben lévő eczetsavas mészre vékony sugárban vezetnek be. A keletke­zett eczetsav lepárlása czéljából a készülé­ket fűtjük, az acetát egyenletes elbontása czéljából pedig a készülék belsejében egy keverő berendezést alkalmazunk. A föntebb jelzett eljárásnak sokféle hát­ránya van. Ha a savat lassan vezetjük a készülékbe, igen gyakran szilárd csomók keletkeztek, melyek a keverést megnehezítették, sőt gyakran teljesen lehetetlenné tették. Mint­hogy a készüléket a művelet egész folyama alatt kívülről fűtötték, az acetátnak ama része, melyet a bevezetett kénsav még el nem bontott, acetonná alakúit át, mi nagy eczetsav veszteségekre adott okot. A keverő berendezés azt is megkövetelte, hogy arány­lag kis mennyiségű eczetsavas meszet dol­gozzunk föl. az egyszerre kezelhető eczet­savas mész mennyisége körülbelül 100 kg.-ra tehető. Az ez idő szerint használt eljárásnak még az is hátránya, hogy a kénsav a ké­szülék meleg falain kénsavvá alakúi át, mi nemcsak kénsav veszteségeket okoz, hanem az eczetsavat is nagyon tisztátalanná teszi. Az új eljárás szerint ezek a hátrányok elkerülhetők. Az aceton képződését az által lehet meggátolni, hogy az eczetsavas me­szet egyszerre annyi kénsavval keverjük, a mennyi az összes eczetsav leválasztására szükséges és csak ennek megtörténte után kezdjük meg a lepárlást. A hő tehát nem hat el nem bontott eczetsavas mészre és így az aceton nem képződhetik. Az acetát elbontását keverő berendezéssel nem bíró forgó dobban végezzük, minek előnye az, hogy munkaerő takarítható meg, miután a dob lassú forgása jóval kisebb erő által lé­tesíthető, mint a mekkora erőt igényel a keverőberendezés hajtása. Az elbontó ké­szülékek rendkívül nagy méretűek lehetnek, úgy, hogy egyszerre 1000 sőt több kg. eczetsavas mész kezelhető. Végűi a készü­lék oly módon van berendezve, hogy a kénsav elbomlását lehetőleg meggátoljuk, úgy hogy a bomlástermények sem az elő-

Next

/
Thumbnails
Contents