15633. lajstromszámú szabadalom • Új czimbalomszekrény

Megjelent 185)109. évi szeptember hó 16-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 1568B. szám. IX/<1. OSZTÁLY. Új czimbalomszekrény. TÜTTŐ FEBENCZ HANGSZEBKÉSZÍTŐ KESZTHELYEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 február hó 28-ika. A ezimbalom tökéletesítésének czélja fő­képen abban áll, hogy a czimbalomverők által létrehozott hangot minél lágyabbá, vagyis a vonóhangszerek hangjához minél hasonlóbbá tegyük. A hang lágyságára azon­ban főkép a magasabb, úgynevezett prim­hangoknál törekszünk, míg a mélyebb, úgy­nevezett basszus-hangoknál, melyek zene­karban való játszásnál az alaphangot adják meg, az erős, nyers hangzás sokkal elő­nyösebb. E két követelménynek azonban egy ugyanazon czimbalomszekrénynél mind­eddig nem tudtak megfelelni, főkép azért, mert a hang erőssége nagyban függ a czimbalomszekrény magasságától, mely egy­ugyanazon czimbalomuál állandó lévén, a rajta létrehozható összes hangok erőssége és terjedelme körülbelül egyenlő, úgy hogy az eddigi czimbalmoknál vagy a magas hangok voltak nyersek és túlerősek, vagy a mély hangok voltak nagyon lágyak és kis terjedelműek. A jelen találmány tárgyát oly czimbalom­szekrény képezi, melynél mindkét említett követelménynek megfelelünk és mely a mel­lett biztosítva van a behorpadás ellen, a mi a húrok feszültségéből származó tetemes nyomás következtében a legszilárdabban épített -ezimbalomszekrénynél is elő szokott fordulni. Ezen új czimbalomszekrény a mellékelt rajzon a következő módon van föltüntetve: 1. ábra a fölhúrozatlan czimbalomszek­rény fölülnézete, 2. ábra a fölhúrozatlan czimbalomszek­rény fölülnézete, 3. ábra a czimbalomszekrénynek az 1. ábra (x—x) vonalán átmenő függélyes met­szete, 4. ábra a czimbalomszekrény fölűlnézete a fölső födél eltávolítása után, 5. ábra a czimbalomszekrény fölülnézete mindkét födelének eltávolítása után. Az új czimbalomszekrény, mint az a 2. és 3. ábrából látható, két födéllappal és két fenéklappal van ellátva. A két (a és b) födél alkalmazásának czélja az. hogy a szekrény magassága a magas és mély hangok kivánt erősségének megfelelőleg a különböző húrok alatt más és más legyen, mely czélból az alsó (b) födél egy hosszúkás (c) kivágással van ellátva (4. ábra). Ezen kivágás alkal­mazása által a mély hangot adó húrok alatt a szekrény tulajdonképeni magassága a fölső (a) födéltől a (d) fenékig terjed (3. ábra), míg a többi húr alatt a tulajdon­képeni szekrényt a két (a és b) födél közti tér képezi. Ennek következménye az lesz, hogy míg a mély hangok megtartják erő-

Next

/
Thumbnails
Contents