15625. lajstromszámú szabadalom • Berendezés állandó légnyomás létesítésére világító készüléknél az éghető folyadéknak a lángzóba való szorítása czéljából

Megjelent 185)76. évi szeptember hó 16-án. MAGY gg| KIR SZABADALMI gjjj g HIVATAL SZABADALMI LÉTRÁS 15625. szám. II/<J- OSZTÁLY. Berendezés állandó légnyomás létesítésére világító készülékeknél az éghető folyadéknak a lángzóba való szorítása czéljából. COMPAGNIE CONTINENTAL E D'INCANDESCENCE ET DE CHAUEEAGE (SYSTÉM FBANCK & POITRIMOL) SOCIÉTÉ ANONYM CZÉG BRÜSSZELBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 deczember hó 17-ike. Jelen találmány tárgyát oly berendezés képezi, mely arra szolgál, hogy valamely éghető folyadékkal táplált, de különben tetszés szerinti szerkezetű világítókészűlék tartályában levő éghető folyadék fölött a levegőt bizonyos meghatározott nyomásra hozzuk és ezen nyomást önműködően fön­tartsuk oly czélból, hogy az illető folyadék szabályos és állandó sugárban nyomuljon a lángzóhoz. Ezen berendezés, mely főkép petróleum­gázizzófénnyel világítókészűlókekhez alkal­mazandó, abban áll, hogy a tartályon, mely­ből az égés tápláltatik, vagy pedig az alatt egy vertikális szivattyút rendezünk el, mely lehetőleg légmentesen záró dugattyúval van ellátva és mely úgy vau megterhelve egy súllyal, hogy a súly nagysága a folya­dék fölött létrehozandó állandó nyomással bizonyos arányban áll. A lámpának, illetőleg a folyadéktartánynak és hozzátartozóinak önsúlya czélszerűen fölhasználható a tartány­ban lévő éghető folyadék ezen nyomásának létrehozására. Akármilyen legyen a válasz­tott elrendezés, a dugattyú fölötti tér a szabad levegővel és az alatta lévő tér pedig a tartány folyadéktartalma fölött lévő lég kamrával közlekedik. A lámpasúly fölhasználásának elve egy­aránt jól alkalmazható a függő vagy a hordozható lámpáknál, de leginkább és leg­czélszerűbb módon a szobalámpáknál, karos lámpáknál stb. Mellékelt rajz két ily fajta lámpát tűntet föl sematikusan. Az 1. ábrán (A) a lámpa alját jelöli, mely üreges és egyúttal a szi­vattyúházat is képezi. A lámpa (B) tartá­lyának lefelé való meghosszabbítását a fém­ből vagy más alkalmas anyagból álló (C) henger képezi, mely tömör vagy üreges és utóbbi esetben az éghető folyadékkal meg lehet töltve, továbbá alján bőrből vagy más hajlékony anyagból álló (D) tömítéssel van ellátva. (E) jelöli azon csövet, mely a folya­dékot fölvezeti a (K) lángzóhoz. (F) jelöli a csővezetéket, mely a szivattyúház alsó részét a (B) tartály folyadéktartalma fölött lévő légkamrával köti össze. Ezen (F) cső átvezet a tartály alján, melyhez hozzá van forrasztva és a hajlékony (D) dugattyún és a fölső részben a légkamrával végződik egy a levegő visszatartására szolgáló (G )

Next

/
Thumbnails
Contents