15535. lajstromszámú szabadalom • Újítások elektromos kemenczéken

Megjelent 1899. évi szeptember hó 2-án. MAGY |g| KIR. SZABADALMI Wgm HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15585. szám. Vll/i. OSZTÁLY. Újítások elektromos kemenczéken. CIE ELECTRO-METALLUBGIQUE DES PROCÉDÉS GIN ET LELEUX CZÉG PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 február hó 4-ike. A találmány tárgyát elektromos kemen­czéken, főleg kalcziumkarbid előállítására szolgáló elektromos kemenczéken eszközölt újítások képezik, melyeknek az a czéljuk, liogy a kemencze működési módját javítsák és az ipari hozadékot nagyobbítsák. Az újításokkal fölszerelt kemencze a csa­tolt, rajzokon: az 1. ábrán hosszmetszetben; a 2. ábrán keresztmetszetben látható; a 3. és 4. ábra nagyobb léptékben raj­zolt részletrajz, mely az egyik elektródának a vezetékkel való kapcsolására szolgáló be­rendezést ábrázolja; az 5., 6. és 7. ábra a másik elektródának és a vezetéknek kapcsolására szolgáló be­rendezést mutatja be. A szóban lévő újítások főleg az «ellen­állásos» kemenczékre vonatkoznak, melyek­nek egy függélyes irányban magasabbra vagy mélyebbre beállítható elektródájuk és egy vízszintes irányban eltolható, kocsira vagy futócsigákra szerelt vályúalaku máso­dik elektródájuk van. A találmányunk első sorban az elektródák szerkezetére vonatkozik. A közönséges elek­tródáknál, melyek jól vezető szénből ké­szülnek az áram által fejlesztett vagy a kemenczében végbemenő égésből származó hőmérséklet akkorává lehet, hogy az elek­tródák vörös izzásba jutnak és a levegővel érintkezve elégnek. Eme hátrány elkerülésére a fölső elek­tródát egy vagy több (a) kanócczal látjuk el, melyek jól vezető szénből készülnek. A rajzon négy ily négyszög keresztmetszetű kanócz látható, de magától érthető, hogy a kanóczok száma és keresztmetszete tetsző­leges lehet. Ezek a kanóczok kőszénkátrány segélyével összeragasztott szénből készült (b) burkolattal vannak körülvéve. A bur­kolat anyaga egyszerűen oly módon készül, hogy a szenet a kátránnyal összekeverjük, a keveréket megfelelő formákban sajtoljuk és 1000°-nál nem magasabb hőmérsékletnél tokos kemenczében kiégetjük. Ennek követ­keztében jóval nagyobb fölülettel biró elek­tródát állítunk elő, melyet ezért a környező levegő alaposan lehűlhet. Azonkívül a bur­kolat vezető képessége is csekély és ezért a kanócz a hő hatása ellen védve van. Sikerül tehát az elektróda külső fölületének hőmérsékletét ama hőmérséklet alatt tar­tani, melynél a szén meggyulad és ezért az ily módon szerkesztett elektródák rend­kívül előnyösek. Azonkívül a jelzett elek-

Next

/
Thumbnails
Contents