15392. lajstromszámú szabadalom • Szinházi látcsövek és hasonlókhoz való automata

Megjelent 1899. évi augusztus hó 8-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15B92. szám. Vll/b. OSZTÁLY. Szinházi látcsövek és hasonlókhoz való automata. TOUBNEBISE BARTELMUS MECHANIKUS PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 február hó 8-ika. Jelen találmány tárgyát oly automata ké­pezi, mely bizonyos pénzdarab ellenében szín­házi látcsövek és hasonlóknak használatát megengedi. Ezen szerkezetnél a látcső meg­felelő köralakú kimetszésekkel ellátott táb­lára vagy lemezre van helyezve, mely egy gyűrű és az ebbe hatoló retesz közvetíté­sével van lekötve s csak egy pénzdarab be­dobása után lehet a reteszt visszatolni és a látcsövet használatba venni. A jelen találmány magában foglalja úgy a szinházi látcső szabaddá tételére szolgáló szerkezetet, mint az annak ismét elzárására szolgáló berendezést, valamint azon szerke­zetet is, a melynek segélyével a használati díj gyanánt a készülékbe bedobott pénzda­rabok abból eltávolíthatók. A mellékelt rajzlapon az 1. ábra a 2. ábrának Y—Y vonal szerint vett hosszanti metszetét, a 2. ábra az 1. ábrának X—X tört vonal sze­rint vett metszetét, végül a 3. ábra részlet gyanánt, megnagyobbított méretben rajzolva, az 1. ábrának (Z—Z) vo­nal szerint vett metszetét mutatja be. Mint említve volt, a szinházi látcső (P) lemezre van helyezve, mely megfelelő ki­metszésekkel bír. Ezen lemezhez (K) gyűrű csatlakozik, ebbe (Al) retesz nyúlik be, mely a látcső használatát megakadályozza. A retesz mozgatására szolgáló szerkezet (L) hüvelyben van elhelyezve. (H) a bedobandó pénzdarab méreteinek, pl. egy húszfilléres darab vastagságának megfelelő vezeték-csatorna, melyen ke: ész­tül azon pérzdarab dobandó te, mely a látc ső használati díját képezi s egyszersmind a re­tesz kikapcsolását közvetíti A forgatható (C) orsó egy közvetetlenül a (H) csatorna alatt fekvő kimetszéssel bír s a bedobott pénzdarab ebbe esik bele. Megjegyzendő, hogy (C) orsónak átmé­rője kisebb, mint az illető pénzdarab átmé­rője, oly módon, hogy ennek széle a bevá­gáson túlnyúlik, azon czélból, hogy a re­tesz fölszabadítására szolgáló mechanizmu­sokat működtethesse. (C) orsó a készülék külső oldalán (c) fogantyúban végződik, melynek közvetítésével az orsó elforgatható. (C) orsóhoz (D) kar vagy peczek csatlakozik, mely kapcsolatban áll (R) tekercsrúgóval. Ezen (D) karnak forgását (m) és (n) ütkö­zők határolják. Az (Al) retesz rögzítésére szolgáló (B) akadék (Bl) akadékkal össze­köttetésben, (b) csapra van ágyazva, mely ezen akadékoknak forgási tengelyéül szol­gál. Ezen (B) akadék (C) orsót alsó részé­nél bizonyos mértékben körülövezi s így a

Next

/
Thumbnails
Contents