15392. lajstromszámú szabadalom • Szinházi látcsövek és hasonlókhoz való automata

pénzdarabnak az orsó kimetszésén való át­esését mindaddig megakadályozza, míg csak a pénzdarab eleget nem tett a retesz sza­baddátételére irányuló föladatának. Mint föntebb említve volt, (B) akadék (Bl) kar­jával együtt (b) csapra van szerelve s (Bl) kar végén egy lefelé irányuló kiugrással bír, mely ta retesz (A) és (Al) részeinek csatlakozási pontjánál kiképezett karima el­len feszül és ez által a reteszt kitolt hely­zetében rögzítve tartja. (Bl) akadék-kar külső vége közelében azon (B) tekercsrú­góhoz csatlakozik, melynek másik vége (D) karhoz van erősítve. (Al) retesznek (A) sza­kasza kisebb átmérővel bír s ezen szakaszon (a) peczek van megerősítve, melyhez (F) te­kercsrúgó feszül, azon czélból, hogy a re­teszt, midőn ki van kapcsolva, visszahúzza. A retesz visszahúzott állapotában (A) sza­kasznak megfelelő része, (L) hüvelynek (I) nyúlványába tolódik. (L) hüvely alsó részének alakját a 3. ábra nagyobbított léptékben mutatja be. Ezen résznek elzárására a (Q) lemezrúgó hatása alatt álló (G) lemez szolgál, mely tekercs­rúgó ezen (G) lemeznek az (L) hüvelybe ágyazott tengelye előtt lévő (g) ütközőhöz feszül. Ezen (G) lemez két végén (gl g2) tárcsákkal van ellátva, melyek az (L) hü­velynek megfelelő kikerekítéseiben forgat­hatók és megakadályozzák azt, hogy a ké­szülékbe kívülről be lehessen nyúlni, vagy abba be lehessen látni. Ezen lemeznek ki­álló (g3) része megfelelő bemélyítések ál­tal alkalmassá van téve arra, hogy a (G) lemez elforgatására szolgáló kulcsot magába fogadja. A gép a következőleg működik: Miután az illető pénzdarabot (H) csator­nán át a készülékbe bedobták, az, az orsó­nak megfelelő kimetszésébe jut, ekkor (c) fogantyút, illetőleg ennek közvetítésével (C) orsót balról jobbra forgatják mindaddig, míg csak (D) kar (n) ütközőhöz ér. Ezen mozgás közben a (C) orsóban lévő pénzda­rab hozzáütközik (B) akadékhoz s azt (C) örsótól eltávolítja. Ugyanezen időben (Bl) akadék (b) csap körül elforogván, fölemel­kedik, minek következtében a szabaddá vált retesz (F) tekercsrúgó hatása alatt hátra húzódik. Ily módon (Al) retesz el lévén tá­volítva, (K) gyűrű szabaddá lesz s így a látcső használhatóvá válik. Ugyanazon idő­ben, midőn a pénzdarab (B) akadékot (C) orsótól eltávolítja, az orsóban lévő hasíték alsó oldala szabaddá Válik, minek folytán a pénzdarab (G) lemezre esik, melyet ezen re­tesz elforgatása által a készülékből el le­het távolítani. Ha a lemezt ezen ferde hely­zetéből visszaforgatják, a zárás ismét létre van hozva. A retesznek újból való elzárása végett elegendő a (G) lemez elforgatására szolgáló kulcson alkalmazott peczekkel az (I) nyúlványnak (II) nyílásán át benyúlni és a reteszt előretolni. Ezen (II) nyílás oly kicsiny átmérővel bír, hogy azon át szabad kézzel a retesz nyúlványához hozzáférni ne lehessen. A mint (Al) reteszt hátsó végé­nél előre tolják, (Bl) akadék (R) rúgó fe­szítő hatása alatt ismét eleibe feszül a re­tesz (A) és (Al) részeinek csatlakozási pont­jánál képezett karima elé, miáltal a retesz állásában rögzítve van. Ugyanakkor (R) rúgó (D) kart is visszavezeti vízszintes állásába, miközben annak mozgását (m) ütköző hatá­rolja s ily módon (C) orsónak kimetszése pontosan a (H) csatorna meghosszabbítá­sába esik, midőn is a készülék újabb műkö­désre készen áll. A találmánynak ezen leírásban és rajzok­ban bemutatott kiviteli alakjánál a színházi látcső lemezen van elhelyezve; azonban meg­jegyzendő, hogy bármely más megfelelő és a helyi viszonyok által megkívánt elhelye­zés, pl. a látcsőnek fölfüggesztése stb. is lehetséges. Magától értetődik, hogy a ta­lálmány alkalmazása nem szorítkozik egye­dül csak színházi látcsöveknek használatát bizonyos pénzdarab bedobása ellenében le­hetővé tevő készülékekre, hanem bármely hasonló tárgyak nyilvános kikölcsönzésére szolgáló készülékekre egyáltalában kiterjed. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Színházi látcsövek s hasonlókhoz való automata, jellemezve a látcsövet vagy hasonlót rögzítve tartó (K) gyűrűbe kap­csolódó (Al) retesz által, melynek kikap-

Next

/
Thumbnails
Contents