15379. lajstromszámú szabadalom • Fémszekrényes egyensúlymérleg

Meg-jelent 1899. évi augusztus hó 9-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15B79. szám. VII f OSZTÁLY. Fémszekrényes egyensúlymérleg. ERIEDMANN ALBERT ÉS FRIEDMANN ÖDÖN MÉRLEGGYÁROSOK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 február hó 8-ika. Jelen találmány tárgya egy egyensúlymér­leg, melynek szerkezetét egy fémszekrény veszi körül, azon czélból, hogy ez utóbbi az érzékeny mérlegrészeket nedvesség és pi­szok ellen megóvja, miáltal a gyakori ja­vítások elesnek és e mellett a mérleg ér­zékenysége is a leghosszabb időre biztosítva van. A találmányt a mellékelt rajz mutatja, és pedig: az 1. ábra részleges hosszmetszetben; a 2. ábra fölűlnézetben, midőn a csésze­tartókat kivettük; a 3. ábra keresztmetszetben C—D irányá­ban; a 4. ábra keresztmetszetben A—B irá­nyában; az 5. ábra a födél alaprajza; a 6. ábra a csészetartó alaprajza. A szekrény alapját (A) fenék képezi, mely­nek szélei behajlítás vagy más erősíték al­kalmazása mellett igen szilárd alapzatot szol­gáltatnak a fenékre erősítendő mérlegtar­tók számára. Ugyanis ezen fenékhez erősít­jük egyrészt a főmérlegkar nyugvóhelyéül szolgáló (K) középtartót, másrészt pedig a mérleg játékának határául szolgáló két (0) oldaltartókat, melyek egyúttal az egyoldalú megterhelés esetében támasztékul szolgál­nak. A 'mérlegszekrény (C) oldalfalai, a me­chanizmust körülvevőleg úgy vannak elhe­lyezve, hogy alsó széleikkel a fenék lap­jába olvadnak; a rajtuk keresztül nyúló (Z) csavarszög a középtartó sisakjai megerősí­tésére is szolgál. A keskeny oldalfalak fölső széle táján középre helyezett két (s) sarok­fül a födéllap fölvételére szolgál. A (B) tetőlap két (cl) ábra pontozva csap­pal bír, melyek az oldalfalak (S) sarokfüleibe könnyen beilleszthetők és azokból szükség esetén ismét könnyen kivehetők, miáltal a mérleg belső szerkezetéhez könnyen hozzá­férhetünk a hitelesítés, vagy esetleges el­lenőrzés czéljából. Ezenfölül a tetőn hat (1) lyuk van, melyeken keresztül a mérlegcsé­szék (T) tartóit beillesztjük a (P) kereszt­darabba. Ezen csészetartók mindegyikének 3 hegyes toldalékban végződő (L) lába van, me­lyek mindegyike számára a mérlegkar (P) keresztjén ugyancsak 3—3 lyuk van. Ezekbe illeszkednek az (L) lábak, miáltal a mérleg egy összefüggő egésszé válik, ha még a csé­szetartókra a mérlegcsészéket is fölhe­lyezzük.

Next

/
Thumbnails
Contents