15300. lajstromszámú szabadalom • Készülék konszisztens spiritus előállítására

S Z A B A D A L M I LEI RÁ S 15800. szám. IV/i. OSZTÁLY­Készülék konszisztens spiiútusz előállítására. HEMPEL HENRIK MÉRNÖK BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 február hó 6-ika. Jelen találmány tárgyát oly készülék ké­pezi, mely a spiritusznak kihűlése után megmerevedő keverékké való átváltoztatá­sára szolgál s alkalmazása mellett elpárol­gás által auyagveszteség nem áll be, va­lamint a forró és lecsapolásra kész termé­ket, szintén forró s ezért folyós állapotban lehet a keverő készülékből lefejteni. Az 1. ábra a készülék hosszanti metsze­tét,. a 2. ábra a kondenzáló csészének nagyob­bított méretben vett metszetét mutatja be. A készülék áll a (v) kavarószerkezettel ellátott (b) edényből, az utóbbival összeköt­tetésben álló (v) előmelegítőből és (a) kon­denzáld csészéből. A készülék kezelési módja a következőleg történik: Miután a spiritusznak konszisztens hal­mazállapotúvá való átváltoztatására szol­gáló anyagokat, vagy azok keverékét (a) nyíláson át (b) edénybe behelyezik, (a) nyílást ismét elzárják és (r) csőnek (h) csapjait megnyitják, minek következtében a spiritusz az (r) csővel összeköttetésben álló, megfelelő tartányból, (s) kondenzáló csé­szébe és abból (u) túlfolyási csövön (v) előmelegítőbe jut. Ily módon (s) csésze (u) túlfolyási csőnek fölső nyílásáig telik meg spiritusszal. A spiritusznak az előmelegítő- j ben való állása (m) mérő cső közvetítésé­vel pontosan leolvasható. Ezután megnyit­ják (hl) csapot s az előmelegítő tartalmá­nak harmadrészét (b) edénybe bocsátják, (d) gőzszelep megnyitása után, valamely megfelelő gőzfejlesztőből, (oj üres térbe gőz áramlik be, mely (b) edény tartalmát fölmelegíti s ez által a spiritusznak kon­szisztens halmazállapotúvá változtatására szolgáló anyagoknak tökéletes föloldását eredményezik. A kondensvíz (ol) nél folyik le. (w) kavarószerkezetet (k) forgattyú for­gatása által működtetik. A hevítés és kava­rás közben gőzzé alakult spiritusz (n) si­sakon és (rl) csövön át, mely utóbbi végénél valamivel mélyebben merül az (s) kondenzáló csészében lévő spirituszba, (u) túlfolyási cső fölső nyílásánál, — ez utób­biba jut, hol azt a csészében lévő spiritusz kondenzálja. Midőn (b) edényben a szilárd halmazállapotot előidézi anyagok teljesen föloldódtak, (hl) csap megnyitása által a (v) előmelegítőben lévő összes folyadékot (b) edénybe bocsátják s a kavaró szerke­zetet ismét működésbe hozzák. A spiritusz gőzök, a már föntebb leírt (n rl) úton ke­resztül (s) kondenzáló csészébe jutnak, ott kondenzálódnak, miközben a csésze tartal­| mának egy része (ti) túlfolyási csövön ke-

Next

/
Thumbnails
Contents