15300. lajstromszámú szabadalom • Készülék konszisztens spiritus előállítására

resztül (v) előmelegítőbe jut. (s) kondenzáló csészének sajátos szerkezete és elrendezése folytán, a (v) előmelegítőhöz áramló gőzök állandóan ugyanazon, egyenletes nyomás alatt kondenzálódnak, függetlenül attól, vájjon (v) előmelegítő meg van-e töltve, vagy ki van-e ürítve. A kondenzáló csészé­ben állandóan van bizonj'os mennyiségű spiritusz jelen, melynek szintjét (rl) beve­zető cső és (u) túlfolyási cső önműködőlég szabályozzák s belátható, hogy az (rl) csö­vön átáramló spirituszgőzöknek okvetet­lenül keresztül kell hatolniok (s) csésze tartalmán s ez által föltétlenül kondenzálva lesznek. A könnyen megmerevedő kész terméket (h2) csapon keresztül bocsátják le a gyűjtő­edénybe, miközben a folyadékot míg csak (h2) csapon ki nem folyt, (r2) csőben a forró gőzök megtartják folyékony állapotban. A gőzbevezetésnek (d) szelep által való el­zárása. valamint (b) edény lehűtése után (hl és li3) csapok megnyitása által (s) csé­szének tartalmát, valamint a (v) előmele­gítőben visszamaradt folyadékot (r3 r4) csöveken keresztül (b) edénybe bocsátják, honnan (h2) csapon át lefejthető. A (v) elő­melegítőn lévő (z) sisakot czélszerü egy hosszú, visszafelé hajtott (f) csővel ellátni, azon ezélból, hogy az előmelegítőből neta­lán fölszálló spirituszgőzök kondenzálva le­gyenek és (v) előmelegítőbe ismét vissza­vezettessenek. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Készülék konszisztens spiritusz előállí­tására. jellemezve a (w) kavarószerke­zettel ellátott (b) edény, valamint az utóbbival összeköttetésben lévő, maga­sabban elhelyezett (v) előmelegítő által, melyben (s) kondenzálócsésze oly módon van elrendezve, hogy a (b) edény tar­talmának melegítése alkalmával az (rl) csövön átáramló gőzök a spiritusszal állandóan egyenlő szintben megtöltött (s) csésze tartalmába való benyomulásuk alkalmával kondenzálódnak, valamint jellemezve (b) edénynek az előmelegítő­vel (r3 r4) csövek közvetítésével való összeköttetése által. 2. Az 1. pontban igényiéit készülékhez (s) kondenzáló csésze, melynek födelén a spiritusz tartánnyal összeköttetésben álló (r) cső, valamint a (b) edénnyel összeköttetésben lévő s a spirituszgőzök vezetésére szolgáló (rl) cső keresztül nyúlik s melynek aljánál (u) túlfolyási cső és (r3) levezetőcső a csésze belső teréhez oly módon csatlakozik, hogy a folyadéknak (r) csövön keresztül való bevezetése alkalmával legelőször (s) csésze telik meg az (u) túlfolyási cső fölső nyílásáig s csak azután ömlik át a spiritusz a (v) előmelegítőbe, mi jz­ben (rl) cső nyílását a kondenzáló csé­sze tartalma a (v) előmelegítőben lévő folyadék mennyiségétől független, el­zárva tartja, mindaddig, míg csak (h3) csapon keresztül (s) csésze tartalmát ki nem bocsátják. 3. Az 1. pontban igényelt készüléknél a (b) edény alatt elrendezett s a forró gőz fölvételére szolgáló (o) nyílásnak az (r2) csövet körülvevő nyúlvánnyal való ki­képezése, azon ezélból, hogy a (b) edény tartalma, (h2) csapon való kiömléséig állandóan hevítve legyen s ez által idő előtti megmerevedése megakadályoz­tassék. (1 rajzlap melléklettol. FALtAB RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA KHi.SHdVana

Next

/
Thumbnails
Contents