15203. lajstromszámú szabadalom • Levélboríték levélnyitóval

Megjelent 181M). évi julius lió 17-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15203. szám. XlII/d. OSZTÁLY. Levélboríték levélnyitóval. KÜHNE GYÖRGY * KERESKEDŐ BREZDÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 október hó 24-ike. A találmány abban áll, liogy a boríték egy szárnya, legczélszerübben a zárószárny egy a fölületére ragasztott papírlap, szövet, czelluloid vagy más anyag által egy részé­ben megerősítve, más részében pedig nem változik, így tehát külömböző ellenállású felületek keletkeznek. Az erősebb rész csú­csát akkép hagyjuk szabadon, hogy két újjal megfogva, azt a szárny fölületéről el­húzhassuk ; e mellett a gyöngébb rész az erősebb rész szegélyein átszakad és a szárny a ragasztási hely és horony (áthajtott sze­gély) között két részre oszlik, melyeknek egyike a borítékon megmarad, míg a másika visszahajtható. A találmányt többféle módon lehet meg­valósítani. Az erősebb és gyöngébb szárny­rész előállításának mikéntje szerint pl. lehet egy a szárny alá ragasztott lap (alátét) és egy a szárnyra helyezett lap (föltét között külömbsóget tenni. Az első esetben az alá­tét rendesen erősebb vagy szilárdabb (ke­ményebb) lesz. mint a papiros vagy szárny, a második esetben a föltét vékonyabb vagy gyöngébb lesz. Az alátét általánosságban kisebb lesz, mint a szárny körvonala és a fölszakításnál ható élek a szárny éleibe mennek át vagy azokat metszik. A föltét ellenben a szárnyat részben átfogja és az eredeti szárnyszegé­lyek egyúttal a fölszakításnál működő erő­sebb laprész élei lesznek. A második eset­ben az (eredeti) szárny a föltét által nagyob­bíttatik és ezáltal keletkező összfölületből a szárny mint rész kiszakíttatik, míg az első esetben a kiszakított rész az eredeti szárny körvonalai közé esik. Az erősítő lap alakjában és elrendezésé­ben is sokféle változat lehetséges. A mellékelt rajzokban kiviteli példák lát­hatók szárnyalátéttel; a szárnyfeltétes ki­vitel egyes ábrák leírásánál fog megmagya­ráztatni és nem szorul külön ábrázolásra. Az összes ábrákban (a) a boríték felsza­kítandó zárószárnya, (b) a nyitó alátét, (bl) az alátét szabadon fekvő csúcsa. Az alátét - legalább is a működő része — három­szögalakú ; később látni fogjuk, hogy ezen alaktól el is lehet térni. Az t—5. ábrákban feltűntetett kiviteli példák annyiban tartoznak össze, a mennyi­ben ezeknél a szárny leválasztása fölülről lefelé történik. 1. ábra szerint az 1—2—3 -4 által kö­rűizárt (b) alátét (a) szárny csúcsát bur­kolja. Az alátét (bl) csúcsa az (a) boríték (al) kívánságán át jő előtérbe. A vonalkák -kal sraffirozott ragasztóanyagréteg (b) belső

Next

/
Thumbnails
Contents