15179. lajstromszámú szabadalom • Mótoros árammérő

Megjelent 18ÍH). évi julius lió l-3án. iMAGY. jgg| KIR. SZABADALMI bB W HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 15179. szám. VII/©. OSZTÁLY. Mótoros árammérő. O'KEENAN KÁROLY EDE MÉRNÖK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 április hó 1.6-ika. A jelen találmány tárgyát képező készü­léket az (A A') szorítók segélyével kapcsol­juk a megmérendő áramba, mely az (A) szorítótól a (B) ellenálláson át folyik az (A') szorítóhoz (1., 2. ós 3. ábrák). Ezen ellenállásnak a lehető legcsekélyebb indukczióképességgel kell bírnia, hogy még ha a berendezésben rövid zárás keletkezik is, az áram ne idézhessen elő oly mágneses tért, mely a készülék állandó delejének mág­nességét zavarhatná. Ezen okból az ellenállást oly fémből ké­szítjük, melynek vezetési ellenállása a hő­mérséklettől független (ilyen az argentán, ferró-nikkel stb.); ennek következtében az ezen ellenállásnak végei között létező po­tencziálkülömbség mindig arányos lesz az ellenálláson átáramló áramnak intenzitásával. Az (A A') szorítóktól két, vörösrézből ké­szült (C C') sodrony indul ki, melyek egy kis mágneses elektromotornak (D D') keféi­hez vezetnek, mely motornak állandó (E) deleje a fegyverzetet körülfogó két sark­sarúval van fölszerelve. Az (F) fegyverzet a helytálló, hengeres, lágy vasból készült (G) magból áll, mely a delejnek mágneses körét közbenső terek meghagyásával zárja, melyeken a fegy­verzetnek mozgatható tekercselései áthalad­hat!! <k. Minthogy a mag helytálló, a fegyverzet nem fogja a hysteresis tüneteit mutatni. A fegyverzetnek mozgó része harangalakú vázból áll, mely a fölötte elrendezett kol­lektorral összekötött csévék hordására szol­gál. Ezen csévék a 4. ábrában föltűntetett alakkal birnak. A váz nem vezetőanyagból van készítve, hogy abban Foucault-féle áramok ne kelet­kezhessenek. A csévéket ellenben jól vezető vörösrézből készítjük. Az indukáló tér egyformán hat a fegy­verzetnek a vezetékhez kapcsolt csévéi által képezett kettős áramkörre, melyben oly elektromótorikus ellenerőket fejleszt, a me­lyek a fegyverzet tekercselésében mellék­áramok keletkezését lehetetlenné teszik. A fegyverzet és a kollektor függélyes tengely által hordatnak, melynek alsó, ed­zett aczélból készült (H) csapja kemény kő­ből készült perselyben forog, míg a fölső csap fémből készült kis csapágyban mozog. A tengely a végnélküli (J) csavarral vagy fogaskerékkel van ellátva, melybe valamely közönséges számláló órának első kereke fogódzik. A készüléknek szerkezeti részei a szige­telő (K) lemezre vannak szerelve, melyet a falra függeszthetünk és melyhez a készülé­ket hermetikusan elzáró, de az óra szám-

Next

/
Thumbnails
Contents