14983. lajstromszámú szabadalom • Sütőkemencze folytonos üzem számára

Megjelent 18í>9. évi junius lió 26-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 14983. szára. X/j. OSZTÁ LY Sütő-kemencze folytonos üzem számára. SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE MEUNEBIE ET DE PANIFICATION (SYSTItME SCHWEITZER) CZÉG BRÜSSZELBEN. Pótszabadalom a 11681. számú szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1899 január hó 11-ike. A jelen találmány tárgyát oly sütő^emen­cze képezi, mely bizonyos föltételek mellett és sok tüzelőanyagot megtakarító raczionalis tüzelés segélyével szabályos és folytonos sü­tést tesz lehetővé. Ezen kemenczében a sütés úgyszólván zárt tartályokban történik, még pedig hosszúkás kamrákban vagy retortákban, melyek két vé­gükön hermetikusan záró ajtókkal vannak el­látva, úgy hogy a retortákba bevezetett vagy a tésztában lévő nedvesség elpárol­gása által fejlesztett vízgőz a süteménnyel érintkezésben marad és ezt a sütés szabályos végbemenetelét elősegítő atmoszférával veszi körül. A retorták egymás mellett párhuza­mosan akként vannak a kemenczefalazatban csoportosítva, hogy a tüzelésnél és a kézi munkában lényeges megtakarítást érünk el. A mellékelt rajzokban a találmány tárgya egy foganatosítási alakban van bemutatva. Az 1. ábra a sütőkemenczének függélyes hosszmetszete az egyik retorta középvona­lán át; a 2. ábrának jobb, bal, illetőleg közípső része metszet az 1. ábrának (X—X, XI—XI) illetőleg (X2—X2) vonala szerint; a 3. ábra egyik retortának és ajta­jának nagyobb léptékű elölnézete; a 4. ábra az egyik retorta mellső részé­nek függélyes hosszmetszete; az 5. ábra egy retorta keresztmetszete; a 6. és 7. ábrák a tészta fölvételére szol­gáló lemezeknek két különböző foganatosí­tási alakját láttatják perspektivikus nézet­ben. A kemencze több, hosszú (N) retortából áll (2. ábra), melyek egymás mellett párhu­zamosan vannak a kemencze falazatába be­építve. Ezen retortákat tetszőleges tüzelés segélyével egyenként fűthetjük. Előnyös a berendezést akként foganatosítani, hogy a retorták hőmérsékletét pontosan és köny­nyen szabályozhassuk. Ezt az által érjük el, hogy az egy gázosítóban fejlesztett gázokat egyenletesen elosztva vezetjük a retorták alatt elrendezett lángzókba. A (P) gázosító az egész retortasor táplálására szolgál. A gázok a (Pl) szelep (1. ábra) segélyé­vel szabályozható (P) csatornán keresztül a (q) gyűjtőcsatornába, innen pedig a (ql) szelepek segélyével az (N) retorták alatt el­rendezett lángzókba vezettetnek. Ezen láng­zók a gázosítóból jövő gázoknak kibocsátá­sára szolgáló (o) nyílásokkal vannak eilátva, melyek mellett az égési levegőt beáramol­tató (ol) nyílások vannak elrendezve; ezen

Next

/
Thumbnails
Contents