14983. lajstromszámú szabadalom • Sütőkemencze folytonos üzem számára

nyílásoknak alakját és helyét a lángzó szer­kezetéhez és a gázosító által szolgáltatott gáz összetételéhez képest megfelelően mó­dosíthatjuk. A retorták, melyek belül a betolandó sütőlemezek fölvételére szolgáló görgőkkel vannak ellátva, ugyan tetszőleges kereszt­metszeti alakkal bírhatnak, de azért előnyös az 5. ábrában föltüntetett keresztmetszetet alkalmazni. A retorták előnyösen fémöntvények és a fűtőfölület nagyítása czéljából egész belső fölületükön, valamint a forró fűtőgázokkal érintkező külső fölületeiken hosszbordákkal vannak ellátva. A retortákat ezen kívül több (x) ívhajtással látjuk el, melyek a hő helyes elosztását és kisugároztatását idézik elő. 'Végül mindegyik retorta két oldalas csa­tornával van ellátva, melyekben a (v) gör­gők ' vannak ágyazva, melyeken a tésztát hordó sütőlemezek gördülnek el. A (v) görgők tengelyeit ezen csator­nák oldalfalaiban elrendezett hézagolásokba ágyazhatjuk, de előnyös ezen tengelyeket (mint az 5. ábrában) ae egyes csatornákba befektetett és könnyen kihúzható (U) ke­resztmetszetű, külön csatornákba ágyazni, hogy az esetleges hibák javításakor vagy a retorták tisztításakor egy egész görgősort egyszerre lehessen kihúzni. A retorták több, szorosan egymáshoz kap­csolt (n) csődarabból állanak (1. ábra), a mi az öntés és szállítás szempontjából nézve igen előnyös és mi által még lehetővé van téve, hogy egyetlen csőtypussal rövidebb és hosszabb retortákat állíthatunk elő és eset­leges megrongálódásnál az illető csődarabot a kemenczefalazat lebontása nélkül kicserél­hetjük, míg egy darabban készült retorták­nál az esetleges javítások jelentékeny mun­kával és költséggel járnak. A retorták alsó részükkel a tüzelőtérnek falazott (nl) tetején fekszenek, mi által az égési gázoknak érintkezése a retortafalnak azon pontjaival, a hol ezen gázok a legfor­róbbak, megakadályozta tik. A tapasztalat tényleg kimutatta, hogy azon esetben, ha a retornának valamely része túlságosan van fölhevítve, a sütés igen hátrányosan tör­ténik. A sütendő tésztát a derékszögű négyszög alakjával bíró (V) lemezekre helyezzük, me­lyeknek kerete a (v) görgőkön csúszik (5. ábra). Ezen, a retorta legmagasabb pontján a retortába tolt lemezek a retorta lejtőssé­génél fogva a retortában lefelé mozognak, úgy hogy egy lemeznek a retorta alsó ré­szében való kihúzása után, a retorta fölső végében egy újabb lemez befogadására al­kalmas tér lesz szabaddá. A (V) sütőlemeznek feneke fémrostélyból vagy sodronyszövetből (6. ábra), vagy pedig átlyukasztott fémlemezből (7. ábra) készül, hogy a fölhevített levegő a tészta alsó ré­széhez könnyen hozzáférhessen; az átlyukasz­tott lemez lyukai tetszőleges, megfelelő alakkal bírhatnak. A kemenczéből kihúzott, megsütött kenye­rek alsó oldalukon a sütőlemez nyílásainak megfelelő alakú, kissé jobban megbarnított kiemelkedésekkel bírnak. Ha tehát a ke­nyérbe a gyárnak védjegyét vagy egyéb je­leket akarunk besütni, akkor a (V) lemezt oly nyílásokkal látjuk el, melyek a besü­tendő rajznak negatív képét képezik. A kenyérbe ugyanily módon süthetjük be elkészítésének dátumát is. A mint már említettük, mindegyik retorta gőznek és párának kiáramlását megakadályo­zandó, két végén hermetikusan záróajtóval van ellátva. Az erre • alkalmas berendezés a 3. és 4. ábrában van föltüntetve. Az öntvényből készült (S) ajtónak széle gondosan meg van munkálva és a retorta vé­gét képező (U) lemeznek homlokfölületehez pontosan hozzáfekszik. Az ajtó, a két oldalas (u) vezetékben függélyesen eltolható és ia (w) csapágyakban lendíthetően elrendezett (s2) emeltyű, valamint az (s3) hajtórúd közve­títésével az (sl) lábító segélyével kényelme­sen működtethető. A sütéssel megbízott munkás a megfor­mált tésztát következőképen vezeti be a ke­menczébe: A (z) asztalra egy (V) sütőlemezt helyez, erre a formában lévő tésztát ráborítja és

Next

/
Thumbnails
Contents