14980. lajstromszámú szabadalom • Újítás hydraulikus szeparatorokon vagy különítő készülékeken

Megjelent 18í>9. évi junius lió 26-án. MAGY. |gg KIR. SZABADALMI j Sjfl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14980. szám. XII/b. OSZTÁLY. Újítás hydraulikus szeparátorokon vagy különítő készülékeken. LOCKHART WILLIAM STRONACH MAGÁNMÉRNÖK LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 junius hó 22-ike. Jelen bejelentés érezek, ásványok, és eliez hasonlók kezelésére szolgáló oly hyd­raulikus szeparátorokon vagy különítő ké­szülékeken eszközölt újítás képezi, melyek oly módon dolgoznak, hogy az anyagok el­különítésére szolgáló vízáram alulról fölfelé hat. Az új készülék oly módon van szer­kesztve, hogy a kiilönítéshez használt víz­áram a készülékből való eltávozási helyén működik és hogy ezen áram mozgási gyor­sasága egy beállítható gát, vagy zugó által szabályozható. Mellékelt rajzon a találmány tárgya van föltüntetve és pedig az 1. ábra az új metszőkészűlék nézetben, összefüggésben azon készülékekkel, melyek arra szolgálnak, hogy a szeparátort az üzem­hez tartozó vízzel ellásák és a kezelendő ásványokkal táplálják. 2. ábra: a készülék függélyes metszetben 3. ábra: a beállítható gát vagy zugó ke­resztmetszete és alaprajza. 4. ábra: az utóbbinak egy másik kiviteli alakja. Az iszap, kova, érez vagy kőzet, melyek az elkülönítendő anyagokat mint aranyat, fémet drágaköveket és más ásványokat tartal­maznak és melyek előzőleg egyenletesen fölaprittattak legczélszerübben mechanikai, eszközök igénybevételével egy (A) tölcsérbe vezettetnek, melyről ezen anyagok a kúpos (F) süvegre esnek. A víz. mely a szepará­torba vagy különítőkészülékbe vezettetik egy (B) tartályból ered, melyben alkalmas készülék segítségével a vízszint mindig ugyanazon magasságban tartjuk vagy pedig a víz kiömlési sebességét tesszük állandóvá. Természetesen oly berendezést is lehet al­kalmazni, hogy a vízhozzávezetésre szolgáló tartály egyszerre több szeparátort táplál­hasson. A vízbeömlés egy a csővezetékbe iktatott lehetőleg érzékeny (C) szelep segé­lyével szabályoztatik, mely azt eszközli, hogy egy bizonyos állandó vízmennyiséggyül­jék össze a (D) helyen és pedig az által, hogy a szeparátor kifolyónyílása, melyben az arany fémek, drágakövek vagy más anya­gok elválasztásának az iszaptól kőzettől vagy más tisztátalanságoktól be kell következnie, alkalmas módon van méretezve. Miután az aranyat, drágaköveket vagy más ásványokat tartalmazó kőzetek az (F) kúp fölületén végigcsusztak, a külső (d) csator­nán át a gyűrűalakú (E) üregbe esnek, melyben az által tartatik mindig állandóan ugyanazon vízmennyiség, hogy a (b b) ve­zetőcsövek úgyszintén a (c) bebocsátónyílás és a gyűrű és kigyóalakú átmeneti csator-

Next

/
Thumbnails
Contents