14949. lajstromszámú szabadalom • Önműködő váltó függő pályák számára

MejiJelent 1899. évi junius lió 23-án. RIAGY. gg| KIR. SZABADALMI IIM HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 14949. szám. V/s. OSZTÁLY. Önműködő váltó függő pályák számára. ADOLF BLEICHERT & C° CZÉG LEIPZIG-GOHLISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 deczember hó 29-ike. A jelen találmány tárgya oldalt nyiló és záródó váltó függő pályák számára, mely nyitás után saját súlya vagy ellensúly, vagy rúgó hatása alatt önműködően záró­dik. Ezen váltót úgy nyelvváltó, mint teljes váltó alakjában foganatosíthatjuk és oly szerkezettel köthetjük össze, mely azt nyi­tott állásában rögzíti. A mellékelt rajzban a jelen találmány tárgya egy foganatosítási alakjában még pedig a legegyszerűbben van föltüntetve, mely saját súlya által működtetik. Az 1—5. ábrákban ezen, nyelvváltó alak­jában foganatosított váltó maga van föl­tíintetve. Ezen váltó lényegében az elől nyelvben végződő (a) sínből áll, mely a rézsútosan elrendezett (b) forgási csappal van ellátva, mely a (c) függő tartóban van ágyazva. A (d) sín (4. ábra) a meg nem szakított függő vágányt képezi, mellyel a második (e) vágány közvetítésével összekötendő. A váltó rendesen zárva van, a mikor is az nyelvé­vel a (d) sínszálon nyugszik (4. ábra). Ha már most ezen vágányon egy függő kocsit a nyíl irányában előre tolunk, akkor a kocsi fölfüggesztő szerkezete a váltóba ütközik és azt oldalt a szakadozott vonalakkal jelzett állásba nyomja, melyből a váltó önműkö­dően tér vissza zárt állásába, mihelyt a kocsi elhaladt. A (b) csapnak rézsútos el­rendezése következtében a váltó nem víz­szintesen tér ki, hanem annak kilengési síkja a vízszintes síkkal oly szöget zár be. hogy a váltó nyitásánál ennek súlypontja eléggé magasan emelkedik föl, hogy síilye­désével az önműködő zárást biztosan elő­idézze, mihelyt a váltó szabadon bocsátta­tik, úgy hogy a váltónyelv a csap rézsútos állásának megfelelően a (d) sínszálra föl­fekszik. Ha valamely függő kocsinak az (e) vágányról a (d) vágányra kell átmennie, akkor a váltó zárt helyzetében megmarad: az önműködő váltónak ezen egyszerű alakja e szerint elégséges arra, hogy két függő vágányt eggyé egyesítünk. Ha ellenben a kocsik a 4. ábrában föl­tüntetett nyíllal ellenkező irányban közle­kednek, akkor a kocsikat toló munkásnak a váltót nyitnia kell. ha azt akarja, hogy a kocsi a (d) vágányon menjen tovább. Ezen czélból a váltót a reá szögecselt (f) lápos vassal (6. és 7. ábrák) a (c) csapágyon túl meghosszabbítjuk és a (g) vonó zsinór­ral látjuk el. mely csigák körül a váltó elejéig van vezetve. Ha már most a mun­kás a kocsit az X—Z irányba akarja me­neszteni. akkor elhaladásakor a (g) zsinórt

Next

/
Thumbnails
Contents