14924. lajstromszámú szabadalom • Javítások csavaros palaczk-zárakon és ezek előállítására szolgáló szerszám

Megjelent 1899. évi június hó 22-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 14924. szám. XVII/e. OSZTÁLY. Javítások csavaros palaczkzárakon és ezek előállítására szolgáló szerszám. ÖZV. MARTY LUCIA URNŐ CARCASSONEBEN. A szabadalom bejelentesének napja 1898 deczember hó 9-ike. Az úgynevezett csavaros palaczkzárak, melyek egy a palaczk nyakán alkalmazott kivastagodás alatt vezetett és két megfele­lően alakított horogba vagy orrba fogódzó1 a dugóval egy darabból készült, csavaralakú kiugrásból állanak, nem váltak be, mint­hogy a dugó helyzetét nem biztosítják eléggé és nem létesítenek elég megbízható tömítést. A szóban levő találmány tárgyát képező javítások egy teljesen biztosan és tömítve záró palaczkzár képezését teszik lehetővé, azonkívül pedig egy ólompecsétnek vagy biztonsági elzárásnak alkalmazását is meg­könnyítik és lényegükben abból állanak, hogy a palaczk nyakán két kiugrást vagy kivastagodást létesítünk, melyek között egy­egy félkör hosszúságú csavarhorony van. A két csavarhorony menetmagassága egyenlő; mindkét csavarhorony távolsága a palaczk fölső élétől egyenlő és mindegyik horony egy-egy függélyes horonyba megy át, mely egészen a palaczk fölső éléig nyúlik. Ezekbe a hornyokba egyrészt a dugó bel­sejében megerősített horgok vagy orrok nyúlnak, másrészt pedig a következőkben leírandó biztonsági pecsét fölvételére szol­gálnak. A szóban levő találmánynak azonkívül még egy fogó is tárgya, mely arra szol­gál, hogy a palaczkot a szokásos módon meg lehessen munkálni. Ez a fogó a palaczkok készítésére eddig használt szerszámoktól annyiban tér el, hogy a formálandó palaczk nyakában moz­dulatlanul áll és a palaczk végez csak a szerszámra viszonyítva forgó mozgást. Ez a fogó három különböző részből áll: 1. a tulajdonképeni fogóból, melynek két rugalmas karja van, a karokat kéznyoniás által egymáshoz közelíteni lehet, a nyomás megszűnte után rugalmasságuk következté­ben ismét távolodnak egymástól. 2. a fogó pofáiból, melyek két különálló részből állanak, egymással közvetlen érint­kezésbe hozhatók ós a rugalmas karokra vannak szerelve: 3. a palaczk nyakának belső fölületét meg­munkáló szerszámból (tövisekből), melynek részei egyszerűen és könnyen közelíthetők egymáshoz és távolíthatók egymástól. A leíráshoz csatolt rajzon az 1. ábra a szóban levő találmány szerint szerkesztett zár fölvételére alkalmas palaczknyak oldal­nézete, a 2. ábra zárófödővel ellátott palaczk hosszmetszete,

Next

/
Thumbnails
Contents