14909. lajstromszámú szabadalom • Újítások réz és más fémeket elektrolízis útján, forgó kathódokon kiválasztó eljáráson és eszközökön

Megjelent 1899. évi jnnlus lió 24-én. MAGY. A KIR. SZABADALMI EgU HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14909. szám. Vll/i- OSZTÁLY Újítások réz- és más fémeket elektroly zis útján forgó kathódokon kiválasztó eljáráson és eszközökön. THE ELECTINAL COPPER C° LIMITED CZÉG LONDONBAN, MINT PERREUR LLOYD MARCZEL ELEKTROTECHNIKUS LONDONI LAKOS JOGUTÓDJA. A szabadalom bejelentésének napja 1897 deczember hó 28-ika. Jelen találmány tárgya: újítások réz- és más fémeket elektrolyzis útján, forgó kathódokon kiválasztó eljáráson és eszkö­zökön. Az eszközölt javítások a következők: 1. A kathódokat oly bőrnemű, hártya­szerű anyaggal hozzuk laza érintkezésbe, mely anyagot kellő kezelés mellett impreg­nálhatunk. Ezen anyag használata által tömör és egyenletes fémlerakodást nyerünk. Továb­biakban megjelölésére az impregnátor kife­jezést fogom használni. 2. Újszerű kathód elrendezés és a lera­kódott fémnek róla való leválasztása. 3. Az anódtartók szerkezete és elren­dezése. 4. Az anódtartók egy bizonyos berende­zése segélyével réz és alumínium elegyek előállítása. 5. Az elektrolyzálandó folyadék kavarása, tisztítása és helyes kezelése. 6. Az elektromos áram ellenőrzésére szol­gáló berendezés. Iinpregnátorul állati hártyák, mint pl. bőrök, belek, vizahólyagok használtatnak, melyeket az odatapadt zsír- és húsrészek­töl megtisztítottunk és néhány órán át egy enyvfiirdőben áztattunk. Az eddig haszná­latos hártyaszerű anyagok természettől vagy mesterségesen különböző zsíros és tapadó anyagokkal vannak bevonva, melyek a forgó kathód fölszínének egyenlőtlenségeit elosz­tani vannak hivatva, de ezen zsíros vagy tapadó anyagból való izoláló bevonat nem tartós s elektrolyzálás közben hamar levá­lik. Jelen találmány tárgyát képező eljárás­nál ellenben az állati bőrök, mindenféle tapadó zsíros vagy húsnemű anyagból a leggondosabb módon megtisztítandók, s az így preparált impregnátorok megvizsgálásá­nál kiderül, hogy azok főképen fibrin-, gelatin- és albuminból álló rövid rostok és szálak összegomolyodott tömege. Ka az impregnátort 33'3° C. vagy ennél alacso­nyabb hőmérsékű vízben áztatjuk, ez által a rostok és szálak belső szerkezete meg nem változik s tapintatuk puha marad. Az impregnátorokat vagy ilyen állapotban hasz­nálhatjuk, vagy még nehezebben oldhatóvá tehetjük, hogy az oldás veszélye ne forog­jon fönn, még akkor sem, ha netán a folyadék hőtnérséke az áramerősség növe­kedése, vagy az elektrolit, vagy ellenállása

Next

/
Thumbnails
Contents