14909. lajstromszámú szabadalom • Újítások réz és más fémeket elektrolízis útján, forgó kathódokon kiválasztó eljáráson és eszközökön

— 2 -folytán 33-3° C. fölé emelkednék. Ezen czélból íi hártyaszerű anyagot egy 21 /a —5°/0 kálium-bichromat fürdőben rövid ideig áz­tatjuk, azután fénybehatásának kitéve, kimossuk. De más eljárásokkal is kevésbbé oldhatlanná tehetjük az impregnátor anyagát. Használatkor az impregnátorok a kathódokat lazán megfekszik s így ezeknek legcseké­lyebb egyenetlensége vagy tisztátlansága magához ragadja a rövid szálakat és rosto­kat, a mi a további fémlerakódást késlelteti vagy megakadályozza ; e helyek körül azon­ban a fémlerakódás egyre tart s minthogy a rostok és szálak az elektrolytül szolgáló folyadék és az impregnátor érintkezése által eltávolíttatnak, a kathód íölülete és a fémlerakódás egyenletessé válnak. Ez még lényegesen elősegíttetik az impregnátorok mozgattatása által, mint ez az alábbiakban a készülék magyarázata kapcsán fog elő­adatni. Áttérve erre, 1. ábra javításaim keresztül­viteléhez szükséges elektrolytikus berende­zés részlet hosszmetszetét, és 2. ábra függélyes részlet-keresztmetsze­tét és 3. ábra az egész elrendezés alaprajzát ábrázolja, 4. ábra egy medencze hosszmetszete, 5. ábra alaprajza, 6. ábra egyik oldalnézete, 7. ábra függélyes keresztmetszete, 8. és 9. ábrák a kathódok forgatására és az impregnátorok mozgatására szolgáló berendezés. 10—14. ábrák az impregnátorok reczipro­káltatására szolgáló mozgás-áttételek. 15. 15a ábrák a kathódok ágyazásai, 16—18. ábrák az anód-tartókat mutatják be hossz-, keresztmetszetben és alaprajzban, 19. és 20. ábrák az elrendezést mutatják be, mellyel az (A) edényben állandó folyadék­fölszint tartunk fönn. 21. és 22. ábrák az elektromos áramot ellenőrző készülék, 23. ábra hosszmetszete az elektrolyt szűrő­készülékének, 24. ábra egy az elektrolyt hőmérsékletét szabályozó készülék. IV. rajzlap. Az elektrolysis (A) meden­czében a (C) csapágyban (5. ábra) forgó (B) kathódán megy végbe. Világos, hogy egy medenczében több forgó kathódot is rendezhetünk el. (D) impregnátorok (7. ábra) (E) tartóra függesztvék, mely a kathód ten­gelyével párhuzamos (El) rúdon van meg­erősítve; (E2) valamint (El) rudak fölvéte­lére (F FI) csúszópofák szolgálnak, melyek (G Gl) vezetékekben eltolhatók, az impreg­nátorok alternatív mozgatása czéljából. V. rajzlap. (F) csúszópofa (H) vonórúd és (Hl) forgattyúcsap által (J) koronggal áll összeköttetésben, melyet (I) főhajtó­tengelynek (Jl) dobja szíj-áttétellel hajt; ugyané dob forgatja a kathódokat is. A (J) tárcsa forgása a (Hl) forgattyúcsap (H) rúd és ennek végében alkalmazott (H2) tárcsa által az (F) csúszópofának alternatív mozgás gyanánt adódik át. De a (J) tárcsá­nak gyors forgását a VI. rajzlapon bemu­tatott szerkezet segélyével igen érzékeny ide-odamozgásra kell átváltoztatnunk. E czél­ból (Hl) foganttyúcsapra egy (u) csavar van ékelve, mely egy a (H) vonórúdra vele pár­huzamosan szerelt (u2) tengely egyik végén megerősített (ul) fogaskerékbe fogódzik. (u2) tengely másik vége (u3) csavarorsót képezi, mely (H) vonórúd végére ágyazott (H2) koronggal konczentrikus (u4) fogas­kerékbe kapcsolódik. (Hl) forgattyúcsapnak minden egyes körülfordulásakor (u2) ten­gely lassan forog, mely forgást az (u3) csa­var és "v u4) fogaskerék lassítva közli (H2) koronggal, melynek (h) forgattyúcsapjával van az (F) csúszópofa összekötve. A (H) vonórúddal a (J) tárcsáról átvett mozgást így az (ul u2 u3) átvitel által még fino­mabb alternatív mozgássá változtatjuk. Az (E) tartón igen finoman ide-oda mozgatott (D) impregnátorok a lerakodást egyenletessé teszik. IX. és X. rajzlap az anódtartókat mu­tatja be; azok anyagául czélszerűen alumí­niumot használunk; (S) anódtartók, öntött, aluminium-lapok, (82) karimák segélyével az (A) medencze fölső széleihez vannak erősítve. Alakjuk a kathód kontúrjának meg­felelő és fölül két sorban vannak elrendezve.

Next

/
Thumbnails
Contents