14799. lajstromszámú szabadalom • Automatikus berendezés lövedékek és más hansonló kisméretű tárgyak megfordítására

Megjelent 1899. évi jnnlus hó 14-én. MAGY. ŰgJ KIR SZABADALMI g&U HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14799. szám. VII/f. OSZTÁLY. Automatikus berendezés lövedékek és más hasonló kisméretű tárgyak megfordítására. NORDDEUTSCHE MUNITIONSFABRIK SCHÖNEBECK A /ELBE ACTIEN­GESELLSCHAFT CZÉG SCHÖNEBECKBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 január hó 11-ike. Kisebb méretű tárgyak, pl. lövedékek, lövedékpalástok és hasonlók automatikus megmunkálására szolgáló gépeknél az ily tárgyakat kézzel kellett a helyes helyzetben az adogató csatornába rakni, hogy a meg­munkálásra alkalmas helyzetben (pl. csúcsuk­kal előre) jussanak a szerszámhoz. Ez a körülmény az ily gépekkel való dolgozást nehézkessé és drágává tette. A szóban lévő bejelentés tárgya egy be­rendezés, melynek az a czélja, hogy az ado­gatócsatornába mechanikus úton szabály­talanul berakott (csúcsukkal lefelé vagy fölfelé fordult) kisebb méretű tárgyakat oly módon fordítsa meg, hogy ezen tárgyak mind egyenlő helyzetbe jussanak. Ezt oly módon érjük el. hogy az adogató csatornában szabálytalanul elhelyezett kisebb méretű testeket egy tolókára hagyjuk esni, mely akként van alakítva, hogy az egyik (a tompa) végükkel előre fordult tárgyakat megfogja és a megforuuást végző tolókának adja át, míg a másik (hegyes) végükkel előre for­dult tárgyakat a nélkül, hogy megfordítaná bocsátja át. A csatolt rajzon eme berendezés egy ki­viteli módozata látható, nevezetesen az 1. és 2. ábrán a berendezés két egymásra merőleges sík szerint vett metszetben van ábrázolva. Az adogató csatornát (a) betű jelzi, ebből az (1 2) lövedékek különböző helyzetben, csúcsukkal előre vagy hátra fordulva lépnek ki. Mielőtt ezek a lövedékek a tulajdon­képeni megfordítót érnék, az (1) tolóka által megállíttatnak, melyet az (12) rúgó állandóan balfelé (a nyíl irányában) húz és melyet az (11) exczenter csak igen rövid időre tol jobb felé, úgy, hogy a befogott lövedék leeshessék. de a következő ismét fölfogas­sék és a megfordító-készűlékhez két löve­dék egyidejűleg sohase juthasson. Az (11) exczenterkorongok működtető (c) tengelyre azonkívül még két másik (ml) és (nl) ex­czenterkorong is föl van ékelve, melyek az ugyancsak rúgó hatása alatt álló (m) és (n) tolókákat működtetik. Ezeket a tolókákat a megfelelő (m2 n2) rúgók jobbfelé, az (ml nl) exczenterek pedig balfelé mozgat­ják el. Ha az (1) tolóka egy lövedéket szabadon bocsát, ez az (m) tolókában lévő (m3) nyí­láson át az (n) tolókára esik. Ebben az utóbbiban egy (n3) nyílás van alkalmazva, mely elég nagy ugyan, hogy azon egy lö­vedék áteshessék, de az (n) tolóka szélső

Next

/
Thumbnails
Contents