14621. lajstromszámú szabadalom • Forgatható és leszerelhető jégszekrény központilag elhelyezett jégtartóval

Megjelent Í89Í). évi juiiius hó 6-án. MAGY. tó KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14621. szám. XVIII/c. OSZTÁLY. Forgatható és leszerelhető jégszekrény központilag elhelyezett jégtartóval DEUTSCH SÁMUEL HIVATALNOK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 október hó 16-ika. Jelen bejelentés tárgyát képező találmány czélja kiválóan a nagyobb jégszekrények azon hátrányát elkerülni, hogy az összes tárgyakhoz nehezen lehet férni és a for­galom gyors lebonyolítása érdekében nem lehet a szekrényben lévő helyet eléggé kihasználni. Másrészt az ajtók kinyitásakor a jégszek­rény egész magasságban közlekedik a kör­nyezet meleg levegőjével és így nemcsak a hőfok emelkedik, a mi mindenesetre a jég­szekrény czéljával ellenkezik, hanem a jég­elhasználás is megfelelően fokozódik. Ugyan­csak a jégfogyasztás csökkentésének czél­jából a jégtartót, ellentétben az eddigi szerkezetekkel teljesen központosán helyez­zük el úgy. hogy sehol sem érintkezik a szekrény kerületével. Továbbá az egyes élelmi szerek elkülöníthetők s nem fogja egyiknek szaga a másikat áthatni. A szerkezet három kivitelben látható a mellékelt rajzon és pedig az egyik kivitel: az 1. ábrán függélyes hosszmetszetben, a 2. ábra (A—B) vonala szerint, 2. ábrán keresztmetszetben az 1. ábra (C—D) vonala szerint, 3. és 4. ábrán ezen kivitel egyes részletei. A második kivitel: az 5. ábrán oldalnézetben ós a 6. ábrán fölülnézetben. Végül a harmadik kivitel: a 7. ábrán a 8. ábra (A—B) vonala szerint függélyes hosszmetszetben. a 8. ábrán a 7. ábra (C—D) vonala sze­rint keresztmetszetben és a 9—12. ábrában ezen kivitel egyes rész­letei vannak ábrázolva. Az 1—4. ábrán vázolt kivitel külső bur­kolata kényelmes szétszedhetés végett három külön darabból készülhet, u. m. az (al) fenék­ből, (a2) köpenyből és (a3) födőből. Ennek belsejében a (b bl) tengely körül forgat­ható vasváz van. Ezen váz (c) radiális rudakból és (d) és (dl) vertikális rudakból van mereven összeillesztve. A vázba esetleg kihúzhatóan erősített (f) vízszintes bádog­lemezek a szekrény belsejét (el e2 e3 e í...) emeletekre, míg a (g) függélyes bádog­lemezek minden egyes emeletet a (hl h6) rekeszekre osztják. Az emeletek és rekeszek száma a kívánalmaknak megfelelőleg vál­toztatható s az egyes emeleteken sem kell egyenlő számú rekeszeknek lenni. A belső forgatható rész alul (i) talp­csapággyal és (j) csapággyal (mely czél­szerüen golyós) van alátámasztva. A (b bl) tengely (k) csapja sokszögletű, melyre a megfelelő (1) kulcs illik rá. Ebből derék-

Next

/
Thumbnails
Contents