14429. lajstromszámú szabadalom • Robbanómótor két, egy eső vagy más hasonló tag segélyével kapcsolt hengerrel

Megjelent 181)0. évi május lió 17-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 14429. szám. V/d/S. OSZTÁLY. Robbanómótor két, egy cső vagy más hasonló tag segélyével kapcsolt hengerrel. BLUHM SÁNDOR MÉBNÖK, BAUR JÓZSEF MECHANIKUS ÉS WALDTHAUSEN JUSTUS KERESKEDŐ MÜNCHENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 november hó 16-ika Gázmotoroknál ama berendezés, hogy az éghető keveréket és a levegőt külön hen­gerekbe szívatjuk be és ott komprimáljuk, régóta ismeretes. Ezeknél a gépeknél a rob­banás hatása következtében a keletkezett égéstermények egy része a léghengerbe hajtatik. A léghengerben levő sűrített leve­gőt a meleg égéstermények fölhevítik, tehát annak feszültségét nagyobbítják, úgy hogy az égésterményekben levő hő annak követ­keztében, hogy a levegő feszültsége a dugaty­tyúra ható égéstermények feszültségéhez hozzáadódik, munka végzésere használható. Hogy egyrészt a szívójöket, másrészt pedig a kompressziólöket alatt elégett robbanó­keverék a léghengerbe be ne juthasson, rendesen egy külön szelepet alkalmazunk, melyet egy Külön vezérmű segélyével a gyúj­tás pillanatában nyitunk és mely a két hen­ger között ebben a pillanatban kapcsolatot létesít. Hogy a robbanókeverék a léghen­gerbe a beszívatás és kompresszió időszaka alatt be ne jusson, arra egy más berendezés is használható, melynél a léghengert a munkahengerrel egy szűk cső segélyével kapcsoljuk és a léghenger tartalmát a be­szivatás és a kompresszió időszaka alatt na­gyobb nyomás alatt tartjuk, mint a munka­hengerben levő robbanókeveréket, minek az a következménye, hogy a jelzett szűk csö­vön az említett két időszak alatt a munka­hengerbe állandóan levegőt vezetünk be. A szóban levő találmánynak az a czélja hogy egyrészt a külön szelep és az ezt mű­ködtető külön vezérmű alkalmazása fölösle­gessé váljék, másrészt pedig, hogy ne kell­jen a léghengerben túlnyomást létesíteni és ebből a czélból külön berendezéseket alkal­mazni. Ennek megfelelően a berendezést oly mó­don választjuk meg, hogy a robbanó keve­réket bebocsájtó szelep külön vezérmű alkal­mazása nélkül egyúttal zárószelep gyanánt is szerepeljen és a léghenger és a munka­henger között levő kapcsolatot a kellő pilla­natban elzárja, illetőleg nyissa. Evvel a be­rendezéssel egyúttal az indítást is meg­könnyítjük. még pedig oly módon, hogy ekkor nemcsak a munkahengerbe, hanem a léghengerbe is robbanókeveréket szívatunk be, tehát hogy ekkor mindkét henger munka­henger gyanánt szerepel. A rajzon az ily módon szerkesztett gép hosszmetszete látható: (c) a munkahenger, (d) a léghenger, (i) a két hengert kapcsoló csatorna, (a és b) megfelelő hengerekben

Next

/
Thumbnails
Contents