14367. lajstromszámú szabadalom • Menetirány változtatására szolgáló áttevés mótorkocsikhoz

Megjelent I<SÍ)9. évi május hó 13-án. MAGY. A KIR. SZABADALMI EgU HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14367. szám. V/g- OSZTÁLY Menetirány változtatására szolgáló áttevés mótorkocsikhoz. GASMOTOBEN-EABBIK DEUTZ HAJNA/M DEUTZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 deczember 6-ika. Elsőbbsége 1897 augusztus 14-től kezdődik. A szóban levő áttevés oly motorkocsik­nál alkalmazható, melyeket állandóan ugyan­abban az értelemben forgó motor (gáz vagy petroleunnnótor) hajt. Ily motorkocsiknál eddig a menetirány változtatására két külön áttevést szoktak alkalmazni, melyek föl­váltva kapcsoltatnak a kocsitengelylyel (pl. két lánczáttevés, egy lánczáttevés és egy kerékáttevés, vagy két kerékáttevés). A szóban levő újítás szerint a jármű menet­irányát egyetlen lánczáttevés segélyével lehet megváltoztatni, minthogy a két kocsi­tengelyre lazán fölhúzott lánczkerekek fölött egy láncz oly módon fut, hogy a kerekek ellenkező értelemben forogjanak, úgy hogy­ha az illető tengelyt a megfelelő laza kerék­kel kapcsoljuk, a jármű az egyik vagy másik értelemben fog elmozdulni. Minthogy a motorkocsi hajtására egy láncz és egy lánczkerék amúgy is szükséges, az átkor­mányozás czéljából egy amúgy is meglevő tengelyre csak új fogaskereket kell fölhúzni és azonkívül a feszítőkereket és a megfe­lelő kötéseket kell alkalmazni. Tehát nem csak jóval kevesebb új részt kell alkal­mazni mint az eddigi berendezéseknél, ha­nem a szerkezet maga is annyira tömör lesz, hogy a kocsik kis nyomtávú pályákon is használhatók. Az 1. ábra a motorkocsi elölnézete, a 2. ábra függélyes metszete az 1. ábra (I—I— II—II) vonala szerint. Az (A) mótor által hajtott (a) tengelyre egy (B) súrlódókötés van ékelve, melyet a (c) kézi emelő segélyével lehet működtetni, mely a tengelyire lazán fölhúzott (C) láncz­kereket a tengelylyel kapcsolja. A (C) láncz­kerék a végtelen láncz segélyével a két (D) és (E) lánczkerékkel van kapcsolva, melyek a (d) és (e) futótengelyekre lazán vannak fölhúzva és melyek ellenkező érte­lemben forognak. A (J) kerék a lánczot a (C) lánczkerékhez vezeti vissza. A kocsi futótengelyén azonkívül a (HH1) surlódó­kötések vannak fölékelve, melyeket a (hhl) kéziemelők működtetnek, hogy a laza láncz­kereket a tengellyel kapcsolhassuk. Ha a (H) súrlódókötést kapcsoljuk be, a (d) tengelyt forgatja a (D) lánczkerék és a kocsi előre (a 2. ábrán balfelé) mozog, ha a (II) kapcsolás megoldásával a (Hl) kap­csolást kapcsoljuk be, az (e) tengelyt for­gatja az (E) fogaskerék és minthogy az ellenkező értelemben forog, a kocsi hátra­felé (a 2. ábrán jobbfelé) mozog. Minthogy motorkocsiknál az (a) hajtó­tengely és a (d) futótengely között egy vég­telen láncz amúgy is alkalmazva van, a

Next

/
Thumbnails
Contents