14268. lajstromszámú szabadalom • Önműködő vasúti kocsikapcsolás

Mejrjelent 1899. évi április hó 32-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 14268. szám. V/b. OSZTÁLY. Önműködő' vasúti kocsikapcsolás. STEINBAUER KÁROLY PÁLYAFÖLÜGYELŐ NÜRNBERGREN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 junius hó 5-ike. A jelen találmány a vasúti járművek összekapcsolásával járó veszélynek kiküszö­bölését czélozza; ezen szerkezetnél a be­kapcsolás teljesen önműködően történik, míg a kikapcsolás a jármű oldala felől fogana­tosíttatik. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van föltüntetve. Az 1. ábra a kapcsolás schematikus ol­dalnézete, mely a kapcsoló feleknek a ko­csik mellvasán való elrendezését láttatja. A 2. ábra két érintkező kocsivégnek fölűl­nézete. A 3. ábra az 1. ábrának megfelelő, de nagyobb léptékű oldalnézet. A 4. ábra metszet a 3. ábrának (A B) vonala szerint. Az 5. ábra a kapcsoló horgok érintkező részeinek hosszmetszete. A 6. ábra metszet az 5. ábrának (C D) vonala szerint. A kapcsoló szerkezet maga a járművek homlokfalain elrendezett (1) és (11) csapok körül csakis fölfelé forgatható (a) és (al) horgokból áll, melyek a (k) toldat által víz­szintes helyzetben tartatnak. A kapcsolást a (c) csap körül forgatható kengyel foga­natosítja, melynek alsó (d) harántcsapszöge mintegy ellensúly gyanánt működik. A kapcsolást elreteszelő szerkezet lénye­gében a (g) reteszből áll. mely az (f) rúgó által kifelé nyomatik. A fölső horognak (c) csapja körül lengő kengyelnek említett alsó (d) harántcsap­szögében egy (i) emeltyű van elrendezve, mely a (h) zsinórral van összekötve, mely­nek meghúzása által az (i) emeltyű vízszin­tes állásba hozható és közvetítésével a (g) retesz az (al) horogba nyomható, úgyhogy a (d) harántcsapszög ezen retesz által ellen­dülésében föltartóztatva nincsen. A 2. ábrában föltüntetett fölűlnézet a kapcsoló feleknek váltakozó elrendezését, a (b, bl) vonó horgokat, az (m) ütköző tago­kat és a (h) sodrony- vagy zsínórhuzalokat láttatja. A kapcsolás működése a következő: Az (al) horog a járműveknek összetola­tásakor a lengő (e) kengyelbe tolódik be az (a) horog alá. az (al) horognak betolá­és. miután az (a) horog rézsútos fölületén végig­csúszott, az (e) kengyel ismét függélyes ál­lásába tér vissza. A kengyelnek ezen visszalendülésekor a (g) záró retesz fölfelé nyomatik, de mihelyt a kengyel rajta elhaladt, az (f) rúgó ál al Az (e) kengyel sakor hátralendül az (al) horognak

Next

/
Thumbnails
Contents