14228. lajstromszámú szabadalom • Vezetőkészülék hengerlő műveken

MeyrjHeiit 1.S99. évi ájmlis Iió 19-én. MAGY SZABADALMI Klll. HIVATAL SZABA DALMI LEI RAS 14228. szám. XII/o. OSZTÁLY­Vezetőkészülék hengerlőműveken. GBEY HENRIK MÉRNÖK ÉS GYÁROS DULUTHBAN (É. A. E. A.). A szabadalom bejelentésének napja 1898 augusztus hó 17-ike. Jelen találmány hengerelt szelvényvasak előállítására szolgáló hengerműre vonatko­zik. czélja a vasaknak vezetését a hengere­ken való áthaladásnál oly módon eszközölni, hogy egész hosszban egyenes hengerelt árút szolgáltasson. Mellékelt rajzban van a találmány tárgya egy kivitelben ábrázolva és pedig: 1. ábra a vezetőszerkezettel ellátott hen­germű fölülnézete, melynél világosabb föl­tüntetés czéljából egyes részek törve vannak; 2. ábra a hengermű nagyrészt függélyes középkeresztmetszetben ábrázolt oldalné­zete, a 3. ábra részben függélyes metszetben ábrázolt oldalnézete dugattyúval ellátott hengernek, melyek hengerlendő anyag fölső vezetékével vannak összeköttetésben; 4. ábra egy jelen találmányon alkalmazott szeleprendszer tokjának függélyes met­szete, az 5. ábra a hengerlendő anyag oldali veze­tésére szolgáló két szemben fekvő oldal­vezetékének nézete; 6. ábra a készüléknek villamos hydrauli­kus hajtására szolgáló szerkezetek össze­köttetési módjának általános föltűntetése. Az ábrázolt hengermű lényegében a szelvényvasak éleinek kihengerlésére szol­gáló (A) hengerrendszerből, a gerinczlemez megmunkálására szolgáló (B) hengerrend­szerből, melyet (B1 és B2) hengerek alkot­nak, áll (2. ábra). Ezen hengerpálya mind­két végén egymással szemben lévő (c3), illetve (c4) csigákkal ellátott (cl c2) etető­asztalok vannak elrendezve. A hengerpálya alsó oldalán, az (Ax) hen­ger mindkét oldalán (j jl) támaszhengerek vannak elhelyezve, melyek a megmunkálás alatt lévő vasnak alátámasztására szolgálnak az (A) hengerrendszeren való keresztülhala­dásnál. A (jl) támaszhenger, mely az (A) hengerrendszer és (c2) etetőasztal között fekszik, egyszersmind az utóbbinak működ­tető hengere is. A (B1 B2) hengerek mindkét oldalán, továbbá a hengerpálya alsó oldalán 2 alkal­masan alakított (Q Ql) vezetősín van elren­dezve (1. és 2. ábra), melyek közül a (Ql) sín a (j) támaszhenger és a (B2) henger között és a (Q) sín a (B2) henger és (Cl) etetőasztal között fekszik. Mindkét vezető­sín közvetlen a (B2) hengerig ér és ennek folytán a megmunkálás alatt lévő árúnak elcsúszását a (B) hengercsoporton való át­haladásánál megakadályozza. Hogy a megmunkálás alatt lévő vasnak a (B) hengercsoportból az (A) hengercso­porthoz való áthaladásánál a hengerpályá­ból a hengernyomás folytán való fölemelése

Next

/
Thumbnails
Contents