14228. lajstromszámú szabadalom • Vezetőkészülék hengerlő műveken

— 2 -megakadályoztassák, (T) vezető van elren­dezve (2. ábra), mely megközelítőleg víz­szintesen álló nehéz lemezből áll és a ge­rinczletnezpálya fölött és a fejlemezek pályája között fekszik, ha a hengerlendő anyag alá van tolva. Ezen (T) vezető, mely a (Bl) henger kö­zelében van elrendezve, függélyes irányban alá- és föltolható és ennek folytán egy­idejűleg a fölső (Bl) henger vertikális elto­lójának megfelelőleg beállítható. Ezen czélra következő berendezés szolgál: A (T) vezetőlemsz közepe táján a (Tl) rúddal van csuklósan összekötve (2. ábra), mely egyik végén viszont (T10) súllyal el látott (T2) emeltyűvel csuklós kapcsolású. Ezen emeltyű (T3) szánban (tokban) (2. ábra) függé­lyesen mozgó keresztrúdon nyugszik és egy pont körül forgathatóan vau megerősítve. A (T3) szán végei két (T5) henger (T4) dugattyúival (T6) rudak által vannak össze­kötve (2. és 3 ábra). Mindegyik (T5) hen­ger alsó és fölső végén (T7 és T8) oldal­nyílásokkal van ellátva, melyek közül az utóbbi a hengerttst alsó végét egy (T9) csővel köti össze; ezen csövön át víz vagy más folyékony anyag nyomással vezethető be, a dugattyú alá a (T5) hengerbe. A (T4) dugattyúra alulról gyakorolt nyomás követ­keztében a (T) vezetőlemez fölemeltetik: megjegyzendő, hogy a (T10) súly a (T) vezetőlemez súlyával és annak összekötő részeivel a (T2) emeltyű nyomatékával egyenértékű. Minden (T5) henger mellett (Tll) állóhenger van elrendezve, mely a (T5) hengerrel czélszeiűen egy darabból állítható elő, alsó részén zárva és fölül nyitottan. Mindegyik (Tll) henger belül (T12) dugattyúval van ellátva és alsó részén (T13) oldalnyílással bír, mely a (Tll) hen­ger alsó része és a szomszédos (T5) henger (T7) nyílása közötti összeköttetést eszközli. A (Ti) dugattyú fölötti (T5) hengerben lévő tér és a (T12) dugattyú alatti (Tll) hen­gerben lévő tér, valamint a (T7 és T13) nyílások közötti összekötő vezeték (RÍ í) csövön ke.esztül vízzel vagy más folyadék­kal töltetik ki. Mindegyik (Tll) henger (T12) dugattyúja lefelé irányuló (T15) rúddal van ellátva, mely a fölső (B1) henger tengelyé­nek fölső csapágycsészéje oldalán lévő kar­ral van összekötve (2. ábra). Ebből világo­san kitűnik, hogy a (T12) dugattyúk és következésképen a (T) vezetőlemez olyképen vannak a (Bl) hengerrel összekötve, hogy mindkettő egyidejűleg emelkedik vagy sü­lyed. A (Bl) henger és az oldalt lévő (D Dl) hengerek az izzított hengerlendő anyag legelső keresztülhaladásakor megfelelően beállíttatnak és a legnagyobb áthaladó nyí­lást képezik, mely a hengerlés folyamata alatt a megmunkálásban lévő hengerlendő anyag mindenkori áthaladásával megfelelően kisebbedik. Ebből kitűnik, hogy a munka­darab fölött lévő (T) vezetőlemez a munka megkezdése előtt szintén megfelelően beállí­tandó. A (T12) dugattyúnak a (Bl) henger csapágyával való összeköttetése által (Bl) henger a (T12) dugattyúval egyidejűleg sülyed, miközben a (T12) dugattyú alatt a (Tll) hengerben lévő víz a (Tó) henger fölső részébe szoríttatik. minek következté­ben a (T4) dugattyú abban leszoríttatik. Miután utóbbival a leírt módon a (T) vezető­lemez van összekötve, úgy ez is a (Bl) henger siilyedésével lefelé mozog. Hogy a (T) vezetőlemez ne csapódjék előre, toldatá­val a (T3) szán alsó részén lévő (T16) kivá­gásban fekszik (2. ábra). A mint a munkadarab utolsó áthaladását bevégezte, a hengerek ismét a legnagyobb áthaladási nyílásra állíttatnak be a követ­kező munkadarab számára. Ezen beállításá­nál a (Bl) hengernek (L) csavar segélyével való emelése által a (T12) emeltyű szintén fölemeltetik úgy, hogy a víz a (Tö) henger fölső részéből ismét a (Tll) henger alsó részébe jut. A (T4) dugattyúk ismét fölfelé mozognak és ez által a (T) vezetőlemez is megfelelően emelkedik. Miután a (Bl) hengert és a (T) vezető­lemezt a hengerlendő anyag minden egyes áthaladásakor függélyes eltolás ellen bizto­sítani kell, a (Tő és Tll) hengerek között levő csővezetékbe (V) szelep van iktatva (1. és 4. ábra), mely az említett hengerek közötti folyadék keringését szabályozza. Ha a (V) szelep zárva van, a víz nem juthat

Next

/
Thumbnails
Contents