14184. lajstromszámú szabadalom • Kő- és lemezsajtóknál kitolt nyomtatványoknak önműködő levételére és lehordására szolgáló kocsi

Megjelent 1899. évi április hó lO-én. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 14184. szám. IX/©. OSZTÁLY. Kő- ás lemezsajtóknál kitolt nyomtatványoknak önműködő levételére és elhordására szolgáló kocsi. WERNICKE PÁL KEBESKEDŐ EILENBUBGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 szeptember hó 9-ike. E találmány tárgya egy kocsi, a mely kő-és lemezsajtóknál a kitolt gyártmányoknak erőművi megragadására és továbbszállítá­sára való. Az 1. ábra egy oldalnézetet ábrázol; a 2. ábra az 1. ábrában föltűntetett oldal­nézetek alaprajzát; a 3. ábra a készülék egy oldalnézete na­gyobbított méretben; a 4. ábra a 3. ábrának egy M—M irányú metszete; az 5. ábra ugyanazon metszet a záró­szerkezetet kikapcsolt állapotban föltüntetve; a 6—8. ábra egy más kiviteli alakot áb­rázol. Lényegében a készülék egy asztalszerű (A) állványból áll, melyen (a) vágányok van­nak megerősítve, a melyek egyik végükkel annyira kinyúlnak az asztal végén, hogy a nevezett asztalnak egy kő- vagy lemezsajtó mellé való állítása esetén majdnem a sajtó­asztal közepéig érnek (1. és 2. ábra). Ezen az (a) vágányon egy csigákkal ellátott vagy csúszóvezetékkel bíró (B) keret van előké­szítve, a mely a síneken ide-oda moz­gatható. A (B) keret oldalfalazatában csíptető ké­szülékek vannak, melyek a (b) rúgók által befolyásolt, belül (c) tartólemezekkel, kívül (d) toldalékokkal ellátott (f) duczokból álla­nak és pedig olyképen, hogy mindig két­két csiptetőkészűlék áll szemben egymással. A (B) kereten azonkívül egy második (C) keret forgathatóan van megerősítve, mely a (B) keret hosszirányában fut és körül tel­jesen zárva van. Ezen (C) keret (B) kocsiszerű résznek* ide-oda mozgatására szolgáló fogantyún kí­vül a főképeni mechanizmust képezi, mely a csiptetőkészűlékek működtetésére szolgál, a mennyiben mindenkor a készüléknek a sajtólapra való becsúszása előtt a keret alsó fele felé ékszerűen kiképezett oldalfalai (d) toldalékok, (f) csapszögek és (B) keret közé szorosan besajtoltatik, miáltal valamennyi csiptetőkészűlék egyidejűleg kifelé húzatik a hányszor a (C) keret a kitolóberendezés által kiváltatik, miáltal valamennyi csiptető­készűlék a kitolt nyomtatvány megragadá­sára szabadon bocsáttatik. Hogy a nyomtatványok a készülék segé­lyével akként, tétessenek le, hogy kézzel kényelmesen megragadhatók legyenek, a nyomtatványokat forgatni kell és pedig úgy, hogy élükön álljanak. Ezen czélból az (f) csapszögek (d) nyúl­ványai alul emelőkké vannak alakítva, me­lyek jobbról és balról egy-egy (h) rúd által

Next

/
Thumbnails
Contents