14184. lajstromszámú szabadalom • Kő- és lemezsajtóknál kitolt nyomtatványoknak önműködő levételére és lehordására szolgáló kocsi

— 2 — össze vannak kötve. Ezen emelők előre és hátra való mozgás közben egy megfelelő helyen alkalmazott akadékba ütköznek, avagy miként jelen esetben, egy az utolsó emelőn alkalmazott (i) görgő egy (k) magasbított részre fölszalad, minek következtében a (g) emelő, illetve valamennyi ezzel összekötött emelő megfordul. A készülék következőképen működik: Első sorban az asztalszerű (A) állványt a rajta elhelyezett készülékkel úgy kell akő­vagy lemezsajtó mellett elhelyezni, hogy a sajtóasztalban levő kilökő nyílás, illetőleg kilökőkészűlék az állvány (a) sínéi közé ke­rüljön. Ha a sajtó működésbe hozatik, akkor, mi­előtt a kész nyomtatványok kilöketnének, a készülék és (C) keret segélyével kihúzott csiptetőszerkezetek akként tolatnak az (a) sínekre, hogy a készülék éppen a sajtó ki­lökő nyílása, illetőleg kilökő szerkezete elé kerüljön. Ha most a kilökőszerkezet működni kezd. akkor a kiiökővas legmagasabb helyzetében, vagyis mikor a rajta nyugvó nyomtatvány a sajtóasztallal egy síkba kerül, egy a ki­lökőszerkezet vagy mellékmechanizmus se gélyével lefelé mozgatott (1) szög (1. ábra) akként löketik a (C) keretbe, hogy az illető egyszerre valamennyi, a esiptetőszerkezete­ken alkalmazott (d) toldalékokról leemelte­tetik. Most tehát a csiptetőszerkezet vala­mennyi eddig leszorított (b) rúgója kinyuj­tózhatik, minek az a következménye, hogy az (f) szögek befelé tolatnak, illetve hogy ezen szögeken lévő (c) tartólemezek az épen kilökött nyomtatványra szorúlnak. A csiptető­szerkezetek által tartott nyomtatványok most szabadon lógnak a (B) keretben s most már csak a készülék kitolásától kell gondoskodni, mely alkalommal azonban arra kell figyel­nünk, hogy a (C) keret a kifelé való hala­dás közben kicsatolt állapotban maradjon, mert különben megtörténhetik az, hogy a nyomtatványok idő előtt tétetnek le. A készüléknek tovább mozgása alkalmá­val, és pedig meghatározott időpontban, a szükséghez képest a nyomtatványok is élükre állíttassanak. Ezt, miként már em­lítve volt, az által érjük el, hogy az összes csíptetők a nyomtatványokkal együtt a (B) keret mindkét oldalán alkalmazott csiptető­készűlékek (g) emelőkké alakított (d) tolda­lékainak megfelelő helyen alkalmazott akadé­kokba való ütközése által 90 fokú szög alatt megfordulnak. Ha ezután a készülék a le­rakó helyre érkezett, akkor a (C) keretet egy fogantyú segélyével forgó pontja körül mozgatjuk s oldalfalait a (d) toldalékok és a (B) keret közé akként szorítjuk, hogy az (f) csapszögek az (e) tartólemezekkel együtt kifelé húzatnak, a nyomtatványok szabadon bocsáttatnak, illetve magára az asztalra, esetleg egy szállítószerkezetre helyeztetnek. A készülék visszafelé való haladása al­kalmával a csíptetők az akadékokba való ütközése által, vagy valami rúgó által, ere­deti hetyzetükbe visszaforgattatnak, úgy hogy ha a készülék ismét a sajtóasztalra kerül, a tartólemezek a nyomtatvány meg­ragadására készen állanak. A 6—8. ábrákban egy kiviteli alak van föltüntetve, melynél az (e) csiptetőpofák ki-és bekapcsolása két ollószerűen működő emelőkar által végeztetik. Ezen czélból az (e) rúgós csiptetőpofákat tartó (B) keretben egy (1) kengyel van el­helyezve. Az (1) kengyel fölső lapjára és pedig annak közepén egy (m) csapágy van fölcsavarva, melyben a (D) emelők forgat­hatólag és függélyes irányban eltolhatólag vannak ágyazva. A fölül fogantyúvá alakított (D) emelők alsó, villa-alakú végükkel egy az (e) csip­tetőpofákat összekötő (E) sín (n) csapszög körhornyába kapaszkodnak. Ha tehát az emelő fölső fogantyúalakú végei ezen (D) emelőknek összeszoríttatnak, akkor alsó végei széjjelterpeszkednek és az (E) sínt (e) csiptetőpofákkal együtt ki­felé húzzák, mi által fez utóbbiak abba a helyzetbe kerülnek, melyben a nyomtatvá­nyok megragadandók vagy szabadon bocsá­tandók. Ha a (D) emelők nyomása megszűnik, ek­kor az (e) csiptetőpofák az előbb megfeszí­tett (b) rúgók segélyével, befelé tolatnak és

Next

/
Thumbnails
Contents