11281. lajstromszámú szabadalom • Acetyléngázt fejlesztő készülék

Megjelent 18ÍKS. évi május hó 3-én. MAGY. ggt| KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 11281. szám. IIle. OSZTÁLY. Acetylengázfejlesztő készülék. STIASNY NÁNDOR VEGYÉSZ SZEGEDEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 deczember hó 2-ika. A jelen találmány tárgya olyan acetylen­gázfejlesztő készülék, melynél az acetj'len fejlesztéséhez szükséges calciumcarbid ap­róbb adagokban időközönkint helyeztetik a készülékbe és ezen calciumcarbid szétbom lása, vagyis az acetyléngáz fejlődése a víz alatt megy végbe. Nehogy azonban a eal­ciumcarbidnak a vízbe való bedobása alkal­mával gázveszteség állhasson elő, a víz fölött egy az acetylénre nézve közömbös folyadékréteg pl. olajréteg van alkalmazva és a készülék úgy van szerkesztve, hogy a calciumcarbid mindaddig, míg a töltőnyí­lás alatt van, a semleges rétegben halad és akkor, midőn a vízbe ér és a gázfejlődés megindul, már oly helyen van, hogy a föl­szálló gázok nem a töltőnyílásba szállnak vissza. Mellékelt rajzon az acetylénfejlesztő készülék a következő módon van föltün­tetve : 1. ábra a fejlesztőkészűlék oldalnézete; 2. ábra ugyanannak elülnézete; 3. ábra ugyanannak fölülnézete; 1". és 2a . ábra a fejlesztőkészűléknek két egymásra merőleges hosszmetszete; 3". ábra a fejlesztőkészülék vízszintes metszete; 4. ábra a gazometer oldalnézete; \ \ 5. ábra ugyanannak fölülnézete ; 4* ábra ugyanannak hosszmetszete és 5a ábra ugyanannak vízszintes metszete. A fejlesztőkészűlék (1 —3. ábra) két egymás fölött elrendezett és egymással közlekedő A és B edényből áll. Az alsó B edény egy C vas­alapzatra van helyezve, alsó részében h ros­téllyal, a rostély alatt egy g leeresztőcsappal van ellátva és a j csappal elzárható i cső által valamely magasabban fekvő víztartállyal vagy vízvezetékkel van összekötve, a karimá­ban végződő r nyakán át pedig a fölső A edénnyel közlekedik (1° és 2" ábra). A fölső A edény, mely négy lábra támaszkodik, alsó részében tölcsérszerűen van kiképezve, fölül pedig egy lapos födéllel van légmen­tesen elzárva. A lapos födélre egyik oldalt egy d dóm, másik oldalt pedig egy b födő­vel elzárható a töltőszekrény van szerelve. A d dóm s cső által a gazométerrel köz­lekedik, míg az a töltőszekrény a födél alatt egy alúl nyitott c csővel annyira meg van hosszabbítva, hogy az .á edényben lévő folyadék ezen cső alsó részét érve a töltő­szekrényt az A edény belső terétől légmente­seu elzárja (2" ábra). Az AB edényeket össze­kötő nyak a h szelep segélyével teljesen elzár­ható (1" és 2*ábra). Ad dómmal s csövön át közlekedő i) .E gazometer egy pántokkal me-

Next

/
Thumbnails
Contents