11281. lajstromszámú szabadalom • Acetyléngázt fejlesztő készülék

— 2 -revített D víztartályból és a t rudakon csigák által vezetett E harangból áll. Az E harang a D víztartályban levő vízbe merül és belső tere két u n fal által három részre van osztva. Ezen falak mindegyike két két finom vas vagy rézsodronyszövetből áll, s a két sodronyszövet közti tér pedig üvegszálak­kal, celluloseval, salakkal vagy asbesttel van lazán kitöltve. A gáz bevezetésére szol­gáló s cső és a gáz elvezetésére szolgáló a cső az E harang fölső részén egymással szemben van elhelyezve, úgy hogy a fej­lesztőkészülékből jövő gáz a harangból való eltávozása előtt kénytelen az o n fala­kon áthatolni. A készülék működése a következő: Az e csap kinyitása által a d dómot az E haranggal közlekedésbe hozzuk, az AB edényeket az i csövön át körülbelül az y y vonalig vízzel megtöltjük és erre az a töltőszekrényen át addig töltünk olajat, míg annak fölső színe az x x vonalat elérve, a e csövet el nem zárja. A gázfejlesztés megindítása czéljából most már az a töltő­szekrényen át meghatározott mennyiségű cal­eiumcarbidot adagolunk a fejlesztőkészü­lékbe. Ezen calciumcarbid adag nagysága úgy van megszabva, hogy a belőle fejlődő acetylengáz az E harangot megtöltse. Az a töltőszekrényen át bedobott calciumcarbid előbb az olajrétegen kénytelen áthatolni, mely tudvalevőleg vele szemben indifferens és így a gázfejlődést nem indítja meg. E közben a calciumcarid az A edény lejtőjén végig csúszik és leesik a h rostélyra, hol azután a gázfejlődés teljes mértékben meg­indul. A fejlődő gáz a cl dómon át az E harangba távozik és a vezetékbe való távo­zása előtt kénytelen lévén az n o falakon áthatolni, ez ujpbbiakban levő anyagok által hatályosan tisztítva lesz. A kezdetben rohamosan fejlődő gáz az E harangot föl­emeli, de az állandó fogyasztás következ­tében a harang lassankint ismét lesülyed és legalsó helyzetében egy ütköző segélyé­vel tetszőleges jelzőkészüléket pl. villamos csengőt hozhat működésbe, mely a keze­lőt figyelmezteti egy új calciumcarbidadag beöntésére. Az olajréteg alkalmazásának czélja az, hogy az. a töltőszekrényt, illetve a r, csövet légmentesen elzárja és ez által megakadályozza a legcsekélyebb gázmennyi­ség elszállását is. A h rostélyon fejlődő acetyléngáz teljesen körül lévén víz által, véve, legfölebb 100° C.-ra melegedhetik föl. és így sohasem érheti el azon hőfokot, melynél az acetylén elemeire bomlik ék robbanás veszélyét rejti magában. A mel­lékterményül nyert mésztej időnkint lecsa­polható a g csapon át, a h rostélyon maradó salak pedig kiszedhető az f tisztítólyukon át. Az olajréteg által elzárt c cső egyúttal biz­tonsági szelepként is szolgál, a mennyiben megakadályozza azt, hogy a gáz feszélye túlmagasra nőjön. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Acetylénfejlesztő készülék, jellemezve az által, hogy az A D fejlesztőben levő víz fölött bizonyos vastagságú olajréteg van, mely egyrészt az a töltőszekrény alján levő c csövet légmentesen elzárva, megakadályozza a fejlődő gáznak a ké­szülékből való elszállását, másrészt pe­dig megakadályozza a mésztejnek káros pezsgését s ez által a folyadékrészecs­kéknek a gázzal való eltávolodását. 2. Az 1. alatt igényelt acetylénfejlesztő­készűléknél az E gázgyűjtő harangban kettős sodronyszövetből készült n o válaszfalaknak alkalmazása, melyek üveg­szálakkal, celluloseval, asbesttel, salak­kal vagy más, a gázt tisztító anyaggal vannak kitöltve oly czélból, hogy a gáz ezeken keresztül hatolva hatályosan meg­tisztíttassék. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉSZ' ÉNY TÁH8A8ÁO NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents