10815. lajstromszámú szabadalom • Újítások rotácziós gépeken

— 2 tokban való működtetését, melyekben az minden nyomástól ment, mi által minden nagyobb súrlódást elkerülünk és a hátfal­nak könnyű és szabatos működését biz­tosítjuk. A találmány tárgyát képezik a határfal kihúzására szolgáló kényszermozgású szer­kezetek is, melyek a dugattyú által azzal összhangzásban működtetnek, míg a határfal­nak a megfelelő időpontokon való vissza­inozgatására a dugattyútól független szer­kezetek szolgálnak. A találmány kiterjed több dugattyús gép­nek mindegyik dugattyújához tartozó szele­peknek reverzáltatására és a határfal meg­felelően megszabott működésének módosítá­sára ugyanazon mozgás által. A találmány tárgyát képezik továbbá azon új és egyszerű szerkezetek, melyek segítségével a bebocsájtó szelepek zárási idejét és így a gép sebességét is automati­kusan szabályozzuk. Végül a jelen találmányt képezi a dugattyú mozgási terét körülzáró köpenynek egy levehető szakasszal való ellátása, hogy annak belsejét hozzáférhetővé tegyük, míg másrészt ezen köpeny úgy van szerkesztve, hogy lehetővé teszi egy azt teljesen körül­záró gőzpalástnak alkalmazását. A találmány csekélyebb jelentőségű tárgyai a következő leírásból és a mellékelt rajzból részletesen kitűnnek: Az 1. ábra a találmány tárgyát képező gépnek teljes alaprajza; a 2, ábra ugyanannak elülnézete a gépész állóhelyéről nézve ; a 3. ábra ugyannak oldalnézete az 1. és 2 ábrák jobb oldaláról nézve ; a 3a ábra a szelepeket működtető szer­kezetnek nagyobb léptékű részletrajza a 3. ábrának megfelelő nézetben; a 4. ábra függélyes hosszmetszetet a 3. áb­rának 4—4 vonala szerint, a 3. ábrának jobb oldaláról nézve; a 4a ábra nagyobb léptékű részletrajz azonos metszetben; az 5. ábra a dugattyú köpenyét és a vele kapcsolatos részeket föltüntető függélyes metszet a 4. ábrának 5—5 vonala szerint; a 6. ábra a dugattyútestének kisebb­nagyobb léptékű metszete az 5. ábrának 6—6 vonala szerint; a 7. ábra ugyannak oldalnézete; a 8. ábra a határfalnak fölülnézete és az azt körülfogó köpenyrésznek metszete ; a 9. ábra a határfal fölülnézete ; a 9a ábra nagyobb léptékű metszet a 8. ábra 9 — 9 vonala szerint; a 9b ábra a határfalnak nagyobb léptékű központos metszete az a tömítő gyűrűn keresztül; a 10. ábra a dugattyúköpenyek egyikének és a szomszédos szerkezeti részek oldal­nézete részben letörve, részben a főten­gelyre merőleges irányban metszve, a hol is a köpenynek leszerelhető része föl van szerelve; a 11. ábra a dugattyúköpeny egyikének oldalnézete, a hol is annak leszerelhető része el van távolítva és a dugattyú teste szabaddá van téve; a 12. ábra a dugattyúköpeny leszerelhető részének homloknézete; a 13. ábra ugyanannak oldalnézete; a 14. ábra a dugattyúköpeny leszerelhető részének homlokoldalába szerelendő tömí­tést láttatja elülnézetben ; a 15. ábra ugyanazt oldalnézetben ; a 16. ábra a határfal kihúzására szolgáló szerkezetnek nagyobb léptékű oldalnézete ; a 17. ábra ugyanannak fölülnézete a határfalnak egy részével ; a J-8. ábra részletrajz, mely a határfal működtetésére szolgáló lökő-rudat tünteti föl azon pillanatban, a melyben az a kilin­cset megemeli, mely a határfalat időelőtti visszahúzásában meggátolja; a 19. ábra hasonló nézet megemelt kilincsnél, a hol is a lökő-rúd kapcsolásban van a vele együtt működő megakasztóval ; a 20. ábra a kilincsnek részletrajza a a 19. ábra bal oldaláról nézve; a 21. és 22. ábrák a megakasztónak oldal-és fölülnézete; a 23. és 24. ábrák azon hüvelynek, melyben a lökő-rúd ide-oda jár, oldal- és fölülnézete; a 25. ábra a lökő-rúd végének oldalnézete.

Next

/
Thumbnails
Contents