10815. lajstromszámú szabadalom • Újítások rotácziós gépeken

Megjelent 1898. évi m&rczfris lió 22-éu. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 10815, szám. V/d/l. OSZTÁLY. Újítások rotácziós-gépeken. COLWELL VILMOS SÁMUEL GÉPÉSZMÉRNÖK CHICAGÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 október hó 19-ike. A jelen találmány tárgyát általában rotá­cziÓ8 és különösen oly több dugattyús rotá­cziós gép képezi, melynél a gőztérben egy mozgatható határfal van alkalmazva, mely kihúzatik, hogy megengedje a dugattyúnak átjárását és mely azután lehetőleg röviddel azon időpont után, a melyben a dugattyú a határfal mozgási síkját elhagyta, a gőztérbe ismét bevezettetik. A rotácziós gépeknek ezen alakja nem új és az eddig tökéletlennek és gyakorlatilag alkalmatlannak bizonyult azon hibáinál fogva, melyek a gőzgép ezen alakjához fűződő elkerülhetlen hátrányoknak tekintet tele. Ezen hátrányok legfontosabbika az eddigi rotácziós gépeknél azon körülmény volt, hogy az említett határfalat már ki kellett húzni, mikor még a dugattyúnak jelentékeny útat kellett leírnia és hogy a a határfalat az eddigi szerkezetnél nem lehetett rögtön azon pillanat után helyére visszavezetni, a melyben a • dugattyú azt szabaddá tette. Ennek eredménye egyrészt az volt. hogy a gőzt vagy egyéb hajtóköze­get ki kellett bocsátani, még mielőtt az a dugattyúra gyakorolt expanziós erejének maximumát elérte volna és másrészt az, hogy a dugattyút, miután az az említett határfal mozgási síkját elhagyta, útjának jelentékeny részén hajtóerő nélkül kellett járatni. Az eddigi szerkezetnek egy másik fontos hátránya az volt, hogy nem lehetett a dugattyútengelyt egész fordulata vagy moz­gása alatt positiv forgatóerőnek vagy nyomásnak alávetni és egyidejűleg a gőz­nek vagy más hajtóközegnek maximális expanzív erejét hasznosítani a nélkül, hogy a dugattyú mozgási terének vagy a hen­gernek oly túlságos átmérőt nem kölcsönöz­tünk volna, mely annak gyakorlati alkal­mazhatóságát kizárta, A jelen találmány főleg ezen hátrányok kiküszöbölését czélozza és egyik főtörekvése az, hogy az említett határfal azonnal vissza­térjen a dugattyú mögötti állásába, mihelyt emez annak mozgási síkját elhagyta. A találmány egy másik czélja, a határ­falnak igen gyors eltávolítása, mely lehe­tővé teszi, hogy a gép jóval nagyobb sebességgel jár, mint eddig és hogy a határfal mindaddig megmarad hatásos állá­sában a gőztérben, míg az ebbe bocsátott gőzmennyiség maximális expanzív erejét ki nem szolgáltatta. A jelen találmány tárgyát továbbá oly új szerkezetek is képezik, melyek lehetővé teszik a határfalnak kizárólag oly pillana-

Next

/
Thumbnails
Contents