10618. lajstromszámú szabadalom • Újítás villamos munkavezetékekhez való villámhárítókon

31e&jelent ! 81)8. évi február hó 22-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL AD ALMI LEIRAS 10618. szám. VH/g. OSZTÁLY. Újítás villamos munkavezetékekig való villámhárítókon. BRADLEY CHARLES SCI IENCK ELEKTROTECHNIKUS NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 szeptember hó 7-ike. Jelen találmány olyan villámhárító rend­szerre vonatkozik, melynek működése azon alapul, hogy a villáin kisülése által veszé­lyeztetett s áramalakító szerkezeteket (gépe­zeteket) tartalmazó vezetékről egy induktív el­lenállású más vezetékre tereljük a villámot, mely vezeték szerkezeteket nem tartalmaz. Találmányom különösen váltakozó áramú vezetékekre alkalmas, habár előnnyel alkal­mazható egyenáramú vezetékeknél is. Talál­mányom kivitelében a vezeték két részét kölcsönös induktív helyzetbe hozom olykép, hogy rendes körülmények közt a két induk­tív hatás ellensúlyozza egymást, miután az áram folyásával szemben ellenelektromótoros erő nem lép föl. Ezt megfelelőkép úgy esz­közölhetjük, hogy az oda- s visszavezetéket egy csőben helyezzük el, vagy pedig egy hengerelt magra két drótvezetéket egymás­fölé tekerünk, mely drótok megfelelőleg van­nak kapcsolva az oda- s visszavezetékkel, olykép, hogy a vasmag mágnesezésében egymást ellensúlyozzák. Az indukcziós ké­szülék mellett előszeretettel alkalmazok egy közönséges villámhárítót, mely két, egymás­tól egy keskeny légréteg által elválasztott, fogazott fémlapból áll, melyek a vonalról •elágazó és földdel összekötött mellékveze­tékbe van kapcsolva. Ilykép a dinamóáram nem hoz létre ellenelektromótoros erőt, de a villám kisülése hasonlóképen polarizál­ván mindkét induktivvezetéket, egy ellen­elektromótoros erőt hoz létre s a szikra­rétegen vagy más szigeteletlen ponton ke­resztül a földbe vezettetik. Mellékelt rajzban 1. ábra az áramkör sé­mája, saját szerkezetű villámhárítókkal föl­szerelve. 2 ábra keresztmetszete a villámhárítónak, átalakított szerkezettel. 1 és 2 aramkor két drótvezetéke, 3 az áramot szolgáltató dinamógép. 4 4* és 4'' mágneses vasmagok, melyek váltóáramok esetén hengerelt vasból vannak. Mindegyik vasmagon két dróttekercs van egyenlő te­kervényszámmal 5 és 6, melynek egyike az 1 vezetékkel, a másik 2 vezetékkel van összekötve. A két tekercs hatása a mag mágnesezé­sében egymást lerontja. 7 és 8 áramalakító szerkezeteket ábrázolnak. 8 egy motor, mely a villámtól megvédendő. Ezen czélból a mo­tor mellé 4a és 4b induktív védőket helye­zünk el s a tápvezetékből elágazólag 9 10 9a 10" közönséges fűrészfogas villámhárító­kat helyezünk el, melyek a földbe vezetnek. Ilykép a dinamóárammal szemben (akár egyen-, akár váltakozóáram) nem fog föl-

Next

/
Thumbnails
Contents