10498. lajstromszámú szabadalom • Berendezés zárt helyiségeknek szellőzésére, hűtésére vagy fűtésére, a meleget vagy hideget vezető anyagnak mechanikai úton való mozgatásával

Megjelent 1898. évi február hó 3-án. 10498. szám. V/b. OSZTÁLY. Berendezés zárt helyiségeknek hűtött és friss vagy csak friss levegővel való • ellátására. KUGLER MIHÁLY MÉRNÖK M. Á. V. FÖLÜGYELŐ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 augusztus 5-ike. Elsőbbsége 1897 szeptember 2-tól kezdődik. MAGY. ggfoKIR. SZABADALMI H HIVATAL SZABADALMI LEIRAS Jelen találmány tárgya egy berendezés, melynek segélyével zárt helyiségeket, akár szilárd épületekben, akár közlekedési esz­közökön, például hajókon, vasúti vonatokon, közúti kocsikon, stb. szellőzni, hűteni vagy fűteni lehet. A berendezés elve abban áll, hogy a hű­tendő vagy fütendö helyiségen valamely folyadékot mesterségesen hajtott körfolyam­mal vezetünk keresztül. A hűtésre vagy fűtésre szánt folyadékot, mely lehet levegő vagy víz, egy szivattyúszerű készülék se­gélyével csővezetékben áramlatba hozzuk, a midőn a folyadékot a hűtendő vagy fü­tendö helyiségbe való bevezetése előtt egy hűtő-, illetőleg fűtőkészüléken vezetjük ke­resztül. A vízzel való hűtés vagy fűtés mindig zárt körfolyammal történik, vagyis az el­használt víz a szivattyúba visszavezettetik, míg a levegővel való hűtés vagy fűtés tör­ténhetik nyitott vagy zárt körfolyammal, vagyis a hűtő, illetőleg fűtő levegőt a he­lyiségben a vezetékből kibocsáthatjuk, vagy pedig zárt csővezetékben vezethetjük vissza ; az előbbi esetben a szivattyú által fölszí­vandó levegőt magából a helyiségből vehet­jük, vagy pedig friss levegőt szívhatunk föl, vagy lehet végre részben a helyiség levegőjét, részben friss levegőt venni. Az utóbbi két esetnél a helyiség egyúttal szel­lőztetik. Az 1. és 2. ábrák a berendezés elvét tűntetik föl vázlatosan és pedig az 1. ábra a nyílt, míg a 2. ábra a zárt körfolyammal. Az A szivattyúval a folyadékot vagy a B hűtőkészüléken, vagy a C fűtőkészüléken át hajtjuk a Z> helyiségbe. Lehet minden helyiség számára külön szivattyút fölállí­tani, de lehet egy szivattyúval több helyi­séget, esetleg egész házcsoportot a kellő levegővel vagy vízzel ellátni, de ezen eset­ben czélszerü a folyadék hűtését vagy fűté­sét az egyes házakban berendezni, nehogy a folyadék a házak közötti hosszú vezeték­ben fölmelegedjék, illetőleg lehűljön. A fűtőfolyadék föl melegítésére tetszés szerinti hőforrást használhatunk, például kályhát, esetleg rendelkezésre álló meleg vizet, gőzt, stb. Hűtésre használhatunk bár­mely mesterséges hidegelőállító készüléket, esetleg rendelkezésre álló jeget vagy hideg vizet. A hűtő- vagy fűtőfolyadéknak mozgatá­sára való készülék bármely rendelkezésre álló motorral, például gőzgéppel, gázgéppel,

Next

/
Thumbnails
Contents