10449. lajstromszámú szabadalom • Pneumatikus kerékabroncs

Megjelent 181)8. évi január hó 25-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10449. szám. XX/C. OSZTÁLY. Pneumatikus kerékabroncs. BUNTING STUART GYÁROS BIBMINGHAMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 julius hó 31-ike Jelen találmány tárgya javítás az u. n. «csövetlen» pneumatikus kerékabroncsok szerkezetén, mely a következőkben van bő­vebben magyarázva. Mellékelt rajzban van ezen találmány be­mutatva és pedig az 1. ábrában a kerékkoszorúra erősített pneu­matikus abroncs keresztmetszete, 2. ábrában ugyanezen keresztmetszet, mi­dőn az abroncs egyik vége a kerékkoszorú­ról le van választva, a 3. és 4. ábrában más változatok kereszt­metszete, az 5. és 6. ábrákban további kiviteli mó­dok keresztmetszete, a hol az első az ab­roncsot a kerékkoszorúra erősítve, az utóbbi abroncsot a kerékkoszorúról elkülönítve mu­tatja. Az A kerékabroncs, mely gummiból van J^észítve, kanavász vagy alkalmas kelmével erősbíttetik és gummi vagy más légzáró anyaggal alábélelve, kerekein olyképen ala­kított a toldatokkal vagy gombokkal van ellátva, hogy azok a B kerékkoszorú b pe­remén lévő mélyedéseibe benyúlnak. A ke­rékabroncs szélesbbített a peremén Tordított U alakú C abroncs vagy szalag van úgy elrendezve, hogy az az A kerékabroncs a peremére keresztirányban nyomást gyako­rol, ha az abroncs a kerékkoszorúra helyez­tetik. mi által el van érve egyrészt, hogy az említett perem a B kerékkoszorú mélye­déseiben szorosan tartatnak, másrészt, hogy a kerékkoszorú és abroncs peremei között légzáró összeköttetés van létesítve. A C szalag vagy abroncs, vagy lapos sza­lagból készíthető, mely esetben kivánt át­mérőjű hengerből alkalmas módon vágatta­tik ki, vagy pedig ívalakúau* formálható, mely alkalmas előállítási methódus. hogy szükség esetén az ív valamely részének vas­tagsága változtatható legyen, mi által erős­sége gyarapítható. Az abroncs vagy szalag, vagy puha gum­miból, vagy részben kemény, részben puha gummiból készíthető (4. ábra), mely esetben a rugalmasság az ív koronájára szorítkozik. Az abroncs vagy szalag merevre készíthető a nélkül, hogy súlyát növelnénk, a mennyi­ben belső oldala reczéztetnék. A C abroncs vagy szalag előnyösen a kerék­abroncs egyik a peremére erősíttetik, a mi azonban nem föltétlen szükséges. Hogy a C abroncs vagy a szalag a ke­rékkoszorúban szorosan és czentrális hely­zetben tartassék. ha a kerékabroncs eltávo­líttatik, a B kerékkoszorú vagy egy czent­rális b' eresztékkel, mint a 3. ábrából lát-

Next

/
Thumbnails
Contents