10436. lajstromszámú szabadalom • Javítások kerékpárokon

Megjelent 1897. évi .január hó 26-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10486. szám. XX/c OSZTÁLY. • Javítások kerékpárokon. MOREL KÁROLY ÉS GÉRARD HENRIK IPAROSOK DOMÉNEBAN (FRANCZIAORSZÁG). A szabadalom bejelentésének napja 1897 augusztus hó 8-ika. Jelen találmány tárgya oly javítások ke­rékpárokon. melyek segélyével ezek először könnyebbé válnak és melyek másodszor lehetővé teszik a kerékpárnak esetleg szál­lításra szükséges olyan összehajtását, mely­nél annak két kereke egymással érintkezik. Hogy a kerékpár foglalatját képező csövek vékonyabbak és ezáltal könnyebbek legye­nek. a kerékpár nyerge azon függőleges vonal mögé van helyezve, a melyet a haj­tott kerék tengelyén keresztül képzelhetünk, miáltal a nyereg tartói csak nyomásra, nem pedig hajlításra lesznek igénybe véve. To­vábbá a kerékpár összehajthatóságát e ta­lálmány az által éri el, hogy a hajtott ke­rék és a másik kerék közötti összekötte­tést csuklósan képezzük, mely csukló a fölébe tolt hüvely segélyével merevíttetik olyanformán, hogy az összeköttetés szilárd­sága, mely a csuklós elrendezés által szen­ved, a hüvellyel teljesen helyreállíttatik. Amint az 1. ábrából látható, a kerékpár foglalatja két egymástól megkülönböztethető AB és A C D E részekből-áll. Az utóbbi a hátsó kerék foglalatja, áll először a ke­rékkel koncentrikus C E csőből, melyhez a másik A B összekötő-rúd csatlakozik, má­sodszor a vertikális G" és a D csövekből, melyeknek fölső összeköttetései a C cső fölvételére szolgálnak (2. ábra), míg alsó összeköttetésüket a kerékcsap-ágy képezi. A 1) csövek azon czélra is szolgálnak, hogy a hajtott kerékcsap ágyát a pedálkerékcsap ágyával kössék össze. A nyereg (2. ábra) közvetlenül egy fordított U alakú rúdra erősíttetik, melynek a ágai a C" csövekben szabad játékú b rúgók közvetítésével nyu­gosznak, mely rúgók arra szolgálnak, hogy az út egyenetlenségeiből származó löké­seket a nyeregre csökkentsék. Amint az 1. ábrából látható, a nyereg azon része, a hol a test súlya nyugszik, kissé azon függélyes mögé esik, melyet a hátsó kerék tengelyén keresztül kell gondolnunk. A kerékpár összehajthatósága czéljából az egyenes A B összekötő-rúd az x y sík szerint két részből áll, mint 4., 5. és 6. áb­rák ezt feltűntetik. Az A rész a ferde x y síkon egy s csappal bír, melynek t kiugrása van. A B rész ugyancsak ferde síkján az s fölvételére furattal, továbbá a t kiugrás­nak megfelelő u hosszirányú és egy v kör­ben futó belső vájattal bír. A készülék föl­szerelésénél a két A B részt ferde síkjaik­kal olyanformán helyezzük egymás fölé, hogy a B résznek u vályúja az s csap t kiugrá-

Next

/
Thumbnails
Contents