10396. lajstromszámú szabadalom • Járművek hajtása többfázisú árammal

Megjelent 18í)8. évi január lió 20-án. MAGY. tfÉjft KIR. SZABADALMI IIIVATA L SZABADALMI LEIRAS 10396. szám. VIIlg. OSZTÁLY. Járművek hajtása többfázisú árammal MÜLLER ADOLF IGAZGATÓ ELŐBB HAGENBEN MOST BEBLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 julius hó 3-ika Eddig mindenféle járművek hajtására kizárólag egyenáramú gépeket alkalmaztak, mivel ezek a földnek, illetve a síneknek visszvezeték gyanánt való alkalmazásával csak egy sodronyvezetéket igényelnek, továbbá, mivel az egyenáramú motorok ter­mészete tetemes pillanatnyi túlterheléseket enged meg, a miért is az az elinduláskor szükséges jóval nagyobb munkakifejtésre is alkalmas. A két fázisú váltakozó áramú mótor nem jöhet tekintetbe, mivel az meg­terhelve sem el nem indítható, sem túlter­helést nem bír ki. minthogy ekkor a mótor synchronizmusát elveszti és megáll. A több fázisú áramnak alkalmazását eddig gyakor­latilag nem foganatosíthatták, mivel az az áramnak közvetlen bevezetésére legalább i5 vezetéket tételez föl, melyeknek elrende­zése természetesen igen nehéz és költséges és az üzembiztonságra veszéllyel jár. Hogy* már most a több fázisú áramnak kitűnő'tulajdonságát megfelelő módon villa­mos jármüvek motorainak hajtására fölhasz­nálhatóvá tegyük, a jelen találmány szerint a több fázisú áramot akkumulátor-battériá­ból fejlesztjük, melyet az illető járműben rendezünk el. Ezen akkumulátor-battériát vagy oly nagyra méretezhetjük, bog* iártr ben azon energiamennyiséget fölhalmozva tar­talmazza, mely a kívánt munkakifejtésre elegendő vagy pedig az akkumulátor-batté­riát áramvezeték által a jármű mozgása közben tölthetjük, a hol is az egyik sark a jármű testén át a sínekkel, a földdel vagy ha vízi járművekről van szó, a vízzel van összekötve, míg a másik sark számára az áramot valamely fölső vezetéktől az eddig ismeretessé vált módok egyikén szedjük. Mindkét esetben a battériának egyenáramát alkalmas transformátor által több fázisú (foi •gató) áram gyanánt vezetjük a jármüvet hajtó mótor mezejéhez. Ily több fázisú motornak fegyverzeteit szárazföldi jármű­veknél közvetlenül a jármű tengelyére, vízi járműveknél a csavar vagy a lapátos kere­kek tengelyére szerelhetjük, úgy hogy az erőnek fogaskerekek és effélék által való átvitele mellőzhető. A kommutátort, mellyel az egyenáramot forgatóárammá változtatjuk, forgó dob- vagy korongalakú kommutátor vagy másként pl. alkalmas szerkezetű hinjba vagy más efféle gyanánt foganatosíthatjuk. Az áram transz­formácziója ezen kommutátor segélyével akként történik, hogy az akkumulátor-batté­riának egyik sarka az egyik, annak másik sarka a másik két vezetékkel egyenlő idő-

Next

/
Thumbnails
Contents