10330. lajstromszámú szabadalom • Forgató- és fúvógép üvegfúvók számára

Megjelent 1898. évi január lió 14-én. MAGY. ti&fr KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIÍIAS 10B30. szám. XVII/e. OSZTÁLY. Forgató és fúvó-gép üvegfúvók számára. KÜPPER TIVADAR VASESZTERGÁLYOS STYRUMBAN (POROSZORSZÁG). A szabadalom bejelentésének napja 1897 julius hó 9-ike. Jelen találmány tárgyát képező, üveg­fúvók számára szolgáló forgató- és fúvó­gépnek czélja az, hogy az eddigelé az üvegfúvó munkás által a fúvócső segélyé­vel előállított s táblaüvegre földolgozott üveghengereket tisztán mechanikai úton állíthassuk elő, mi által az üvegfúvó mun­káját megkönnyítjük és egyszerre nagyobb mennyiségű üveget dolgozhatunk föl. A mellékelt rajzokon: 1. ábra a gépnek hosszmetszete, 2. ábra oldalnézete, 3. ábra alaprajza, 4—8. ábrák egyes részleteket nagyob­bított mértékben tüntetnek föl, 9. ábra a forgató- és fúvógép egy másik kiviteli alakjának hosszmetszete, 10. ábra alaprajza, 11—18. ábrák szintén egyes részleteket tüntetnek föl. Az A függélyes oszlop körül forgatható B csövön a függélyes irányban eltolható C E tartó szerkezet van elrendezve, mely­nek vízszintes E karjában az üreges, a fúvólevegő számára vezetékül szolgáló G tengely a c c csapágyakban forgathatóan van ágyazva. Ezen üreges G tengelynek szabad vége a T forgattyúba megy át, | melyben a II csapszög körül forogható s a fúvócső befoglalására szolgáló S pofák van­nak elrendezve. A C E tartószerkezet, mely a B csővel egyy ütt az A oszlop körül forgatható, alkal­mas módon a B csövön függélyes irányban eltolható. A rajzon például ezen mozgatást forgattyúkar és fogaskerékmű segélyével végezzük, a hol is a I) ellensúly a tartó­szerkezetet mindig egyensúlyban tartja. A T forgattyú v Igén az F kézikerék van elrendezve, mely az R fúvócső végén lévő üveghenger forgatására szolgál. Az R fúvócsövet befogó készülék a 6., 7., 8. ábrákon nagyobbított méretekben van föl­tüntetve és két, a P csavarorsón elrendezett S pofából áll, melyeket az 0 kerék for­gatása által egyonáshoz közelíthetünk, vagy egymástól eltávolíthatunk. Az R fúvócső a q hüvellyel bír, mely a p és u gyűrűk segélyével forgathatóan van az R fúvó­csövön megerősítve. A fúvócső ennélfogva önmaga körül, a befogó készülékkel együtt a H csapszög körül, a C E tartószerkezet­tel a B cső hossztengelye körül foroghat s azon kívül a B csövön hosszirányban is eltolható. A levegőnek a fúvócsőbe való beveze­tésére a következő szerkezet szolgál:

Next

/
Thumbnails
Contents