10083. lajstromszámú szabadalom • Újítások a szakaszos áramvezetékű elektromos vasutak elosztó kommutátorait működtető elektromágneses és szerelési módján

Megjelent 1897. évi deczember hó 14-én. ^ MAGY. A KIR. SZABADALMI jEEP HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10088. szám. V/g OSZTÁLY. Újítások a szakaszos áramvezetékű elektromos vasutak elosztó kommutátorjaít működtető elektromágnesek fölfüggesztési és szerelési módján. M< LAUGHLIN JAMES FBANCIS ELEKTRIKUS PHILADELPHIÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 február hó 22-ike A találmány oly elektromos vas utakra vonatkozik, melyeknél a szakaszos áramve­zető egyik szakaszában csak addig van #áram. míg a vonalon lévő jármű az illető szakasz fölött mozog. A szakaszos áram­vezető a pályatestbe vau ágyalva és áram­elosztó-vezetékből csak akkor jut áram az illető szakaszba, ha az ahhoz tartozó és a pályatest mellett ágyalt elosztó kommutá­torra (switch) a kocsin elhelyezett elektro­mágnes hatást gyakorol. Minden járművön két elektromágnes van, az egyik elöl, a másik hátul, tehát az elek­tromágnesek két különböző függélyes sík­ban vannak és úgy működnek, hogy az egyik hatása alatt az illető elosztó-kommu­tátor az áramkört zárja, a másik hatása alatt megszakítsa. Ha tehát a kocsi ellenkező irányban mo­zog, és ha ebben az esetben a kocsit meg nem fordítjuk, az elektromágneseket oldal­irányban el kell tolni, úgy hogy az egyik, mely előbb az áramkört zárta, azt most megszakítsa, a másik ellenben, mely előbb megszakította, nyissa. Ha pedig a kocsi görbületeken mozog, hol a mágnesek nem esnek pontosan a kom­mutátorok fölé, a mágnesek nem hatnak a kommutátorokra, vagy hatásuk igen töké­letlen. A találmány tárgya oly berendezés, mely­nek segélyével a gépésznek módjában áll az elektromágneseket kellő módon eltolni, ha a kocsi visszafelé mozog, és mely auto­matikus módon állítja be az elektromágne­seket, ha a kocsi kanyarulatban halad. A csatolt rajzlapon: az 1. ábra az elektromágnesek eltolására szolgáló berendezés fölülnézete, részben se­matikus rajzban. a 2. ábra a pálya sémája, melynél a ta­lálmány alkalmazható, a 3. ábra az elektromágnesek eltolására és a görbület hatásának kiegyenlítésére szolgáló berendezés egy részének fölül­nézete, . a í. ábra egy másik kiviteli módozat fö­lülnézete, melynél a mechanizmus a jármű másik végén van alkalmazva, az 5. ábra a 3. ábrán látható berendezés oldalnézete és részben metszete, a 6. ábra eme berendezés egy részének perspektivikus képe, a 7. ábra egy pár kerék fölülnézete, me­lyeket arra használunk, hogy a görbék ha­tását kiegyenlítő mechanizmust működtes-

Next

/
Thumbnails
Contents