10060. lajstromszámú szabadalom • Önműködő gáz- és folyadékelárúsító

Megjelent I8Í)7. évi deczember lió 14-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 10060. szám. VII/b. OSZTÁLY. Önműködő gáz és folyadék-elárúsító. PHILLIPS THOMAS MECHANIKUS BRÜSSZELBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 május hó 30-ika. Jelen találmány tárgyát oly önműködő gáz- és folyadék-elárúsító képezi, melyet egy bedobott pénzdarab hoz működésbe, melybe azonban több pénzdarakot is dob­hatunk egymás után és így a készülék a gáz- vagy folyadék ömlésének megszakítása nélkül több pénzdarabnak megfelelő gáz­vagy folyadék-mennyiségét is szolgáltathat. A találmány tárgya lényegében két rész­ből áll, úgymint: 1. egy közönséges gáz- vagy folyadék­mérő fölső részével összeköttetésben álló légmentesen elzárt kamrából, melybe a sze­lep vagy csap kinyitása alkalmával a gáz­vagy folyadék mérőn áthaladó gáz vagy folyadék beáramlik, hogy onnét a vezetékbe jusson. 2. egy- vagy többféle pénzdarab által működésbe hozható oly gépezetből, mely a gáz- vagy folyadékszelep, illetőleg a gáz­vagy folyadékcsapot a bedobott pénzdara­bok számának megfelelő ideig nyitva tartja. A mellékelt rajz a találmány tárgyának különböző részeit ábrázolja még pedig : 1. ábra a közlőmű egy részének és a pénzszámláló-készűléknek elölnézete; 2. ábra a készülék ugyanazon részeinek fölülnézeete; 3. ábra az A kamrának és a B szelep­nek vagy csapnak fölülnézete; 4. ábra a mechanizmus más részének különösen a folyadék mérő és a B szelep vagy csap közti mozgásátvitel zárását esz­közlő X keréknek nézete; 5. ábra a 4. ábrabeli résznek fölülnézete; 16, 6., 7 és 8. ábrák a készülék egyes részleteit tüntetik föl. A gáz- vagy folyadékmérőnek vagy (lob­nak fölső és belső részéhez egy légmente­sen elzárt A kamra van forrasztva, melyből a gáz vagy a folyadék a vezetékbe áramlik, mi közben fölnyitja a B szelepet vagy csa­pot, melyen át a vezeték a gáz- vagy folyadékmérővel közlekedik. Ezen czélból a b szeleporsó a C emeltyűvel van összekötve mely a D tengelyre hat. Ezen tengely a dob egy tömitőszelenczéjén átnyúlik és kívül egy a tengely köröl lengő E emeltyűt hord. A kis F dobon, melyet megnyomás vagy egy /' fogantyú segélyével forgásba hozha­tunk, a pénzdarab fölvételére szolgáló f1 nyílás van; ezen nyílás, mint az az 1 b ábrabeli keresztmetszetből látható, befelé kúposán szűkebbé válik, mi által a beléje jutott pénzdarabnak működésbe kell hoznia a mechanizmust mielőtt még a dobból kiesnék; a mértéknél kisebb pénzdarabok átesnek anélkül, hogy a készüléket moz­gásba hoznák. Az f* zárkerék és az f*

Next

/
Thumbnails
Contents