9698. lajstromszámú szabadalom • Ide-oda járó malátaforgató készülék forgó lapátokkal

Megjelent 1 8Í)7. évi novainber lió 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9698. szám. IV/a. OSZTÁLY­Ide-oda járó malátaforgató készülék forgó lapátokkal. BARBER MIHÁLY ANGELO MÉRNÖK NORVICHBAN. A. szabadalom bejelentésének napja 1897 április hó 26-ika. Jelen találmány tárgyát oly készülék képezi, melynek segélyével a malátát a csirázás és aszalás folyamán egyenletesen megforgathatjuk, és egyenletes rétegben kiteríthetjük. A mellékelt rajzokon : 1. és 2. ábra a malátaforgató készülék­nek hajtó-szerkezetét,hossz- és fölülnézetben. 3. és 4. ábrák magát a készüléket oldal-és elölnézetben tüntetik föl. A* maláta-tartály a 10 fenéklapból és a 11 oldalfalakból áll, 11 oldalfalakhoz a 12 fogasrudak vannak erősítve. A 13 rövid csap egy kis kocsin ülő 14 csapágyban forog, mely kocsi a középen a 15'd emelkedéssel bíró 15 hosszsínekből, a 17 síneken futó 16 kerekekből és a Í7a Í7a és 18 keresztrudak­ból áll, a mely keresztsínek a kétoldali 15 síneket mindkét oldalon és fölül a középen mereven kapcsolják. A kocsi-állványt, és az általa hordott összes berendezés magassá­gát az f állító-csavarok segélyével szabá­lyozhatjuk. A 13 csapon ül a 19 kis fogas­kerék, mely a 12 fogasrúdba kapcsolódik. Mivel a kocsi állvány, és így a 13 csapnak 14 csapágya az f f csavarok segélyével függélyes irányban beállítható ennélfogva különböző keresztmetszetű 19 fogaskerekeket kapcsolhatunk be, azon czélból. hogy a hajtó­készűléknek forgási sebességét változtassuk. A 13 csapnak hátsó végén a 20 fogas­kerék van fölékelve. A 15 kocsi-állványon megerősített 21 csapágyakban forog a 22 csap a 23 fogaskerékkel, a mely fogaskerék a 20 fogaskerékkel áll kapcsolatban. A 22 csapon ül azonkívül a nagy 24 lánczkerék, mely a 25 láncz utján a 27 tengelyen ülő 26 láncz-kerékkel kapcsolkozik. Ezen 27 tengely a 15 kocsira erősített 28 csapágyak­ban forog. A 27 tengelyen azonkívül a 28a zsinórko­rong van megerősítve, amelyen körűihaladó 31 kötelet a 29 és 30 vízszintesen fekvő csigák vezetik. Ha a 31 kötelet jobbra vagy balra húzzuk, úgy a 28a korong az egyik vagy másik értelemben forgattatik, és ezen forgás a 27 26 25 24 23 és 20 hajtó-részek által a 19 fogaskerékre vitetik át, és utóbbi a 12 fogas­rúdba kapcsolódik; a 15 16 kocsi a 17 síneken ide-oda mozgattatik, és vele együtt mozog hol az egyik, hol a másik irányban a tulajdonképeni malátaforgató-készűlék is, mely a 22 tengelyre van erősítve. Ezen készülék, mint azt a 3. és 4. ábrák mutatják, a sugarasan elrendezett 32 karok­ból áll, melyek a 10 11 tartály belsejében két oldalt a 22 tengelyen foroghatóan van­nak elrendezve, áll továbbá a 33 köpeny­ből, mely a 32 karokon köze! azoknak végé-

Next

/
Thumbnails
Contents