9695. lajstromszámú szabadalom • Körszövőszék

Megjelent 181>7. évi november hó 4-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9695. szám, XIV/b. OSZTÁLY. Körszövőszék. HEROLD JÓZSEF GYÁROS BRÜNNBEN ÉS HEROLD KÁROLY GYÁROS KÖNIGSFELDBEN BRÚNN MELLETT. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 1-je. A jelen találmány tárgyát egy új szerke­zetű szövőgép képezi, mellyel összehason­lítva az ismert sík és körszövőszékekkel, a hajtóerő nagyobbítása nélkül, szővő-áruk előállításánál nagyobb teljesítést érhe­tünk el. Ezen ezélt körszövőszékünknek következő berendezéseivel érjük el: 1. egyidőben ugyanazon árun több vetélő dolgozik. 2. a szádképzés, a vételő vezetése és a vetülékfonal odaszoritása a kész árúhoz folytatólagosan történik. A mellékelt rajzok ábrázolják a kör­szövőszéket és pedig mutatja: az I. lapon 1. ábra az oldalnézetet és részben metsze­tet és a 2. ábra a körszövőszék egy elől­nézetét és részben metszetét, a szádképzés és a vetülékfonalak a kész árúhoz való hozzászorítását eszközlő részek részleteit elhagyva. A II. lapon a 3. ábra a szádképes, a vetélőberendezés és a vetülékfonalak oda­szorítására szolgáló emelőkar-szerkezet álta­lános berendezéseit függélyes metszetben. 4. ábra x exczenter egy részét alaprajzban, födelét lemelve képzeljük. 5. ábra a kifej­lett xbL xb2 és xbs vezető exczenter-koszo­rúk egy részét nézetben, ti. ábra E elektro­mágnetikus tekercseket és s vételőket alap­rajzban. 7. ábra g nyüsttüket kétféle nézet­ben. 8. ábra a vetülékkört alaprajzban. 9. ábra a carabinerszerü gyűrűk összeköté­sének módját. A III. lapon 10. ábra g nyüsttűk és B B1 lemezkoszorúk elrendezését alaprajzban. 11. ábra x -x szerint kifejtett metszetet a 10. ábrából; lla ábra y—y szerint kifejtett metszetet a 10. ábrából; 12. ábra R fogas­koszorút, R" koszorút xb1 xb2 xb3 exczen­ter-koszorúkkal és bl1 bl2 emelőkarokkal alaprajzban. Ezen rajzok ügyelembe vételével a követ­kezőkben adjuk a körszövőszékünk lénye­ges berendezéseinek úgy mint 1. a szád­képzésnek, 2. a vetélőknek, 3. a vetülék­fonalnak a kész áruhoz való szorítására szolgáló emelőkar-szerkezetnek, 4. a vetülék­körnek és 5. ezek hajtószerkezeteinek le­írását. T hajtószíjdob (1. és 2. ábra) által hajtott és lz csapágyakban ágyazott u1 tengely k- k kúpkerekek közvetítésével mozgását w füg­gélyes tengelyre visszi át. Az utóbbi ágyazása egyfelől a 7'3 kereszttartóban elhelyezett l1 nyakpersely és másfelől a T" kereszt-

Next

/
Thumbnails
Contents